Cách mạng Tháng Mười và con đường cách mạng Việt Nam
Các Website khác - 07/11/2005
V.I.LÊ-NIN trong lúc làm việc
tại phòng làm việc của người ở
Kremlin, Moscow, ngày 16-10-1918.
Sự kiện Cách mạng Tháng Mười không chỉ đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Nga, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa và những tàn dư của chế độ chuyên chế Nga hoàng, giải phóng cho công - nông và nhân dân lao động, đưa họ tới địa vị của người làm chủ xã hội, mà còn làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.
Tầm vóc lịch sử thế giới

Cách đây vừa đúng 88 năm, một cuộc cách mạng đã nổ ra và thắng lợi ở nước Nga - Tổ quốc của Lê-nin vĩ đại. Ðó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới do giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, binh sĩ cách mạng và đông đảo quần chúng lao động ở nước Nga tiến hành dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, đứng đầu là Lê-nin - nhà tư tưởng kiệt xuất, nhà tổ chức thiên tài của cách mạng vô sản.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Nga, xóa bỏ ách áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa và những tàn dư của chế độ chuyên chế Nga hoàng, giải phóng cho công - nông và nhân dân lao động, đưa họ tới địa vị của người làm chủ xã hội, mà còn làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga để lại một dấu ấn đặc biệt không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại, trong ký ức và lương tâm của loài người tiến bộ.

Mở ra một thời đại mới, Cách mạng Tháng Mười đồng thời còn mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thức tỉnh và cổ vũ các dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng, chống lại ách áp bức, bóc lột và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ mọi hình thức nô lệ, vươn tới tự do, bình đẳng, thực hiện quyền tự quyết dân tộc.

Với Cách mạng Tháng Mười, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản và Lê-nin đã cống hiến cho nhân loại một mẫu mực về khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền; về khoa học và nghệ thuật nắm bắt tình thế và thời cơ cách mạng, hành động mau lẹ và kiên quyết, kết hợp nhiệt tình cách mạng, lòng dũng cảm và sức sáng tạo của quần chúng với tính tổ chức và kỷ luật của đội tiên phong cách mạng để giành chiến thắng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười chứng thực sức mạnh có tổ chức quần chúng đông đảo, mà nòng cốt là công - nông - binh, trong giờ phút quyết định đã vùng dậy, tự giải phóng, lật đổ quyền lực thống trị tư sản, giành quyền lực về tay mình, xác lập quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước kiểu mới của số đông, đó là quyền tự do, dân chủ của những người lao động được cách mạng giải phóng và trở thành những người chủ của chế độ mới.

Do đó, Cách mạng Tháng Mười Nga khác về căn bản so với các cuộc cách mạng trước đó, nó thủ tiêu mọi hình thức bóc lột, chứ không phải đem hình thức bóc lột này thay thế cho hình thức bóc lột khác. Nó vượt qua tính hạn chế, nửa vời của các cuộc cách mạng trong quá khứ, kể cả cách mạng tư sản dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Với Cách mạng Tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử, CNXH hiện thực đã ra đời.

Từ đây, CNXH được biết đến không chỉ là học thuyết lý luận, mà còn là một chế độ xã hội kiểu mới, không chỉ là lý tưởng, khát vọng giải phóng và mục tiêu phát triển, mà còn là sức mạnh giải phóng trong thực tế, là chế độ xã hội XHCN đã trở thành hiện thực sinh động.

Tầm vóc lịch sử thế giới và ý nghĩa vạch thời đại của Cách mạng Tháng Mười còn ở chỗ, dù mới chỉ có nước Nga Xô-viết, Nhà nước XHCN duy nhất, nhưng vào lúc bấy giờ, sự xuất hiện cái mầm non mới nhú đó đã chứng tỏ một sự thật là, CNXH đã phủ định về nguyên tắc đối với CNTB.

88 năm đã đi qua trong lịch sử Cách mạng Tháng Mười, cũng đồng thời là lịch sử của CNXH hiện thực.

Thế hệ những người cách mạng làm nên kỳ tích Tháng Mười đã trao truyền cho các thế hệ sau một di sản vĩ đại và thiêng liêng. Nhân dân các dân tộc, trong đó có Việt Nam và cả loài người mang ơn sâu nghĩa nặng với Cách mạng Tháng Mười.

Thời gian càng lùi xa, âm hưởng của Cách mạng Tháng Mười, cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 càng có sức vang vọng. Thế giới đổi thay nhanh chóng, lịch sử đầy ắp các sự kiện, các tình huống biến cố thăng trầm, nhưng Cách mạng Tháng Mười mãi mãi còn được nhắc tới bởi nó đã mở đầu và tạo dựng nên một diện mạo mới của lịch sử, một tầm vóc có một không hai của thời đại mới. Cách mạng Tháng Mười không phải là một hiện tượng thuần Nga, cũng không phải là sản phẩm được tạo ra từ sự cuồng nhiệt của ý chí và không tưởng mà những kẻ thù của cách mạng, những kẻ cơ hội và phản bội lý tưởng từng xuyên tạc, bóp méo lịch sử, mưu toan xóa bỏ ảnh hưởng, tầm vóc của cuộc cách mạng này trong đời sống ý thức xã hội.

Bản chất của lịch sử là tường minh, khách quan và công bằng. Cách mạng là đầu tàu của lịch sử, là ngày hội vĩ đại biểu dương sức mạnh sáng tạo của quần chúng. Những giá trị sáng tạo đích thực, chân chính được cách mạng sản sinh đã trở thành những giá trị, những tài sản văn hóa nhân loại không gì phủ nhận được. Cách mạng Tháng Mười là một cuộc cách mạng như thế. Lịch sử CNXH hiện thực gắn liền với lịch sử Cách mạng Tháng Mười. Sức sống, triển vọng và xu thế phát triển của CNXH, tự bản thân nó đã tôn vinh, khẳng định và bảo vệ chân giá trị của cuộc cách mạng này. Ðó là chân lý và đạo lý của lịch sử mà các thế hệ những người cách mạng cùng với nhân dân và nhân loại tiến bộ luôn nhận thức và hành động trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và CNXH.

Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường cách mạng của chúng ta

"Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội..."
HỒ CHÍ MINH

Có một mối liên hệ lịch sử và lô-gích hết sức mật thiết giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với Cách mạng Việt Nam; giữa Lê-nin và chủ nghĩa Lê-nin với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và tư tưởng - phương pháp cách mạng của Người.

Khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra và giành được thắng lợi thì Việt Nam vẫn đang là thuộc địa của thực dân Pháp. Nhân dân Việt Nam sống trong cảnh nước mất nhà tan dưới ách thống trị hà khắc của đế quốc thực dân xâm lược và phong kiến tay sai bán nước.

Sống trong tình cảnh nô lệ, nhân dân ta thấm thía nỗi tủi nhục khi mất độc lập tự do.

Giữa lúc ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Ðảng, của dân tộc ta đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, trở thành người chiến sĩ cộng sản, dâng hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người. Tiếp thụ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tinh hoa trí tuệ và tư tưởng của thời đại, Người đã ra sức truyền bá chủ nghĩa đó vào Việt Nam, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên - những hạt giống của phong trào cách mạng, chuẩn bị về mọi mặt: chính trị - tư tưởng - tổ chức cho sự ra đời chính đảng cách mạng của Việt Nam dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và CNXH khoa học.

Người đã phát hiện ra con đường cách mạng Việt Nam chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản, do giai cấp công nhân lãnh đạo và độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, chính là quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, thời đại được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười.

Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười đã có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới sự chín muồi về tư tưởng và hình thành đường lối chiến lược cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Ðánh giá về tầm vóc lịch sử thế giới, ý nghĩa quốc tế và thời đại của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người... Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, phá tan cơ sở của nó và giáng cho nó một đòn chí mạng. Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. Cách mạng Tháng Mười đã mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc" (1).

"Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới CNXH và CNCS" (2).

Lê-nin là người sáng lập ra học thuyết về Ðảng kiểu mới, xây dựng Ðảng cộng sản trở thành một Ðảng chiến đấu cách mạng, hành động muôn người như một người bởi sức mạnh của tổ chức và kỷ luật. Ðảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của thời đại.

Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Ðảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Ðảng ta trở thành một Ðảng chân chính cách mạng theo nguyên tắc Ðảng kiểu mới của Lê-nin. Ðảng ta ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân với phong trào yêu nước của dân tộc.

Không có chủ nghĩa Mác - Lê-nin, không có học thuyết Lê-nin về dân tộc và giải phóng dân tộc, không có Cách mạng Tháng Mười và thời đại mới, sẽ không thể hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh, sự ra đời của Ðảng Cộng sản, không có thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và bao kỳ tích khác ở Việt Nam như lịch sử đã từng biết tới.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ quyết định lịch sử của Ðại hội VI, 1986 cho tới nay đã gần 20 năm.

Mục tiêu đổi mới đã định hình "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mục tiêu ấy là sự cụ thể hóa sinh động lý tưởng XHCN và CSCN ở nước ta trong bối cảnh mới, hoàn cảnh và điều kiện lịch sử mới. Ðó đồng thời là sự thể hiện sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðó cũng là sự phù hợp và trùng hợp với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ rất sớm đã phác họa, xây dựng CNXH là xây dựng một xã hội mới mà nhân dân là người chủ và làm chủ, có đời sống vật chất ngày càng tăng, đời sống tinh thần ngày một tốt, xã hội ngày càng văn minh tiến bộ... Ðem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân.

Tư tưởng ấy của Người được Ðảng ta ra sức vận dụng, phát triển. Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc là động lực to lớn của đổi mới, là nhân tố quyết định thắng lợi của đổi mới.

Kỷ niệm 88 năm Cách mạng Tháng Mười, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức nỗ lực thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện đất nước với những thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, chúng ta chuẩn bị bước vào Ðại hội lần thứ X của Ðảng, tổng kết 20 năm đổi mới. Thành tựu to lớn đã đạt được bắt nguồn từ Ðảng ta kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Mỗi người chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử và ý nghĩa khai phá, mở đường đi tới tương lai của Cách mạng Tháng Mười, của Lê-nin vĩ đại. Vững bước trên con đường đi tới tương lai, sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của nhân dân ta luôn luôn được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam hành động của chúng ta. Ðó cũng là định hướng tư tưởng, quan điểm và nguyên tắc không thay đổi của Ðảng ta trong lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc ta, phấn đấu vì mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, CTQG, H.1996, T.8, tr.558 - 562.
(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, CTQG, H.1996, T.10, tr.126 - 128.

Giáo sư HOÀNG CHÍ BẢO
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh