Công tác DS-KHHGĐ năm 2009: Các nhiệm vụ và giải pháp chính
Các Website khác - 25/12/2008
 Năm 2009, công tác DS-KHHGĐ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy nỗ lực duy trì vững chắc mức giảm sinh thấp, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giảm tỉ lệ sinh Quốc hội giao. Triển khai có kết quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số, đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc can thiệp giảm mức mất cân bằng giới tính khi sinh...
Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo

Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhằm đảm bảo tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ đảm bảo điều kiện triển khai mạnh và đồng bộ các hoạt động về DS - KHHGĐ, đạt và cố gắng vượt chỉ tiêu về giảm tỉ lệ sinh và các chỉ tiêu về KHHGĐ.

Các địa phương thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện công tác DS - KHHGĐ cũng như những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong công tác này cho lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Đảng và chính quyền ra các văn bản chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với các địa phương, đơn vị. Đối với các tỉnh, thành phố đã có Nghị quyết chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ, phải tích cực giúp lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Đối với các tỉnh chưa ban hành Nghị quyết này, phải tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc soạn thảo, ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết được ban hành. Kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS - KHHGĐ để kiến nghị lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền xử lý.

Truyền thông thay đổi hành vi
 

Triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông và giáo dục thay đổi hành vi. Ảnh: HT.

Việc triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông và giáo dục thay đổi hành vi nhằm tạo thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội, thúc đẩy cộng đồng, gia đình và cá nhân chủ động thực hiện công tác DS - KHHGĐ (chấp nhận và sử dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện đẻ muộn, đẻ ít, đẻ thưa; nâng cao chất lượng dân số về thể lực, trí tuệ và tinh thần và không lựa chọn giới tính khi sinh).

Theo đó, đẩy mạnh công tác vận động nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng (lãnh tụ tôn giáo, già làng, trưởng bản...). Nâng cao hiệu quả truyền thông - giáo dục thay đổi hành vi về DS - KHHGĐ, chăm sóc SKSS đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam giới, vị thành niên và thanh niên. Thực hiện việc điều chỉnh các thông điệp chủ yếu và mức đầu tư ưu tiên cho công tác truyền thông trên cơ sở phân vùng và chia nhóm đối tượng cụ thể một cách thích hợp, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tập trung cho công tác truyền thông ở cấp cơ sở theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Các địa phương đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ và tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này ở các cấp, đặc biệt là cấp huyện và xã.

Song song với việc làm tốt công tác truyền thông thường xuyên, tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông trong chiến dịch lồng ghép truyền thông và dịch vụ KHHGĐ/chăm sóc SKSS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có mức sinh cao, truyền thông nhân dịp các sự kiện ngày Dân số Thế giới, ngày Dân số Việt Nam. Đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả truyền thông trực tiếp của cộng tác viên DS - KHHGĐ ở thôn, xóm, bản, làng. Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình giáo dục dân số, KHHGĐ và SKSS trong nhà trường.

Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ

Thông qua việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các phương tiện và dịch vụ KHHGĐ an toàn, đa dạng, thuận tiện, đúng tiêu chuẩn cho các đối tượng có nhu cầu thuộc phạm vi quản lý của chương trình DS - KHHGĐ, đảm bảo thực hiện đạt và cố gắng vượt chỉ tiêu về số người sử dụng biện pháp KHHGĐ trong kế hoạch năm (4.803.000 người).

Tiếp tục tập huấn mới và tập huấn bổ sung cho cộng tác viên DS - KHHGĐ về theo dõi, chăm sóc người sử dụng biện pháp tránh thai lâm sàng, hướng dẫn và cung cấp các phương tiện tránh thai phi lâm sàng và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ khác. Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS thích hợp ở các vùng biển, đảo và ven biển. Tăng cường giám sát, đánh giá và quản lý các phương tiện tránh thai, thuốc thiết yếu, chất lượng dịch vụ. Phấn đấu tăng từ 2-5% số người sử dụng thuốc uống và bao cao su từ nguồn tiếp thị xã hội so với năm 2008. Các địa phương tăng cường giám sát và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị xã hội.

Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát

Trong đó, nâng cao chất lượng việc thu thập, lưu trữ, xử lý và báo cáo thống kê về số liệu DS - KHHGĐ ở các cấp, đảm bảo cung cấp thông tin số liệu có độ tin cậy, từng bước được nâng cao cho yêu cầu quản lý và điều hành ở từng cấp. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê theo quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng cho công tác này là rà soát, nâng cao chất lượng thông tin trong Sổ hộ gia đình để đồng thời chuẩn bị cho Tổng điều tra Dân số và Nhà ở ngày 1/4/2009 và đổi Sổ hộ gia đình năm 2009. Tổng cục sẽ triển khai Sổ hộ gia đình và biểu mẫu báo cáo thống kê mới thông qua Kho dữ liệu điện tử. Không in lại Sổ hộ gia đình. Khóa Sổ hộ gia đình năm 2008 là hoạt động then chốt để đổi Sổ hộ gia đình năm 2009. Toàn bộ thông tin DS-KHHGĐ trong Sổ hộ gia đình cũ (2005) sau khi đã được cập nhật và thẩm định khi khoá sổ sẽ là thông tin đầu vào của Sổ hộ gia đình 2009. Bên cạnh đó, củng cố kho dữ liệu điện tử các cấp năm 2009; mua sắm bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho kho dữ liệu điện tử.

Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra bao gồm giám sát thường xuyên trên thực địa, thông qua thực hiện chế độ giao ban hàng tháng của cán bộ chuyên trách xã với các cộng tác viên; của Trung tâm DS - KHHGĐ huyện với cán bộ chuyên trách xã; hàng quý của Chi cục DS - KHHGĐ với các Trung tâm DS - KHHGĐ huyện; Giám sát tập trung theo chuyên đề (giám sát chiến dịch, giám sát các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn) và giám sát tập trung tổng hợp.

Trong năm 2009, các Chi cục DS - KHHGĐ cần quan tâm đến hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các Trung tâm DS - KHHGĐ huyện nhằm nhanh chóng nâng cao năng lực quản lý kinh phí của các Trung tâm. Triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, đặc biệt là đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về DS-KHHGĐ của Nhà nước.
 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

- Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ trong toàn hệ thống với kế hoạch, tiêu chí cụ thể hướng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

- Thực hiện lượng hoá việc đánh giá thi đua đối với các đơn vị, cá nhân trong hệ thống, đảm bảo đánh giá thi đua, thực hiện khen thưởng khách quan, công bằng.

- Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các địa phương, đơn vị và cá nhân đạt kết quả công tác tốt, hiệu quả cao, có sáng kiến trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác này, gắn chặt khen thưởng với phong trào thi đua.

- Chú trọng việc động viên, khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân ở cơ sở.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số người thực hiện các biện pháp tránh thai nhằm đạt chỉ tiêu giảm tỉ lệ sinh 0,2%o.

2. Triển khai thực hiện có kết quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số.

3. Triển khai thực hiện có kết quả các hoạt động trong kế hoạch của đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển ở 28 tỉnh, thành phố.

4. Triển khai các hoạt động chuẩn bị (nghiên cứu, đánh giá, xây dựng đề án, kế hoạch) cho việc can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
-  Tập trung mọi nỗ lực, nhanh chóng củng cố và từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở. Phấn đấu ngay từ đầu năm, cơ bản hoàn thành củng cố và ổn định tổ chức bộ máy ở các cấp, tạo cơ sở triển khai các hoạt động trong chương trình này từ tháng đầu, quý đầu của năm kế hoạch.

- Xúc tiến nhanh việc củng cố tổ chức bộ máy, tuyển dụng cán bộ, xây dựng các quy chế, quy định làm việc, phối hợp công tác; Thiết lập tài khoản và củng cố cơ sở vật chất ở các Chi cục và Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, quận. Đảm bảo sự ổn định đối với tổ chức bộ máy và cán bộ DS - KHHGĐ ở cấp xã, triển khai thận trọng việc củng cố hệ thống này, đảm bảo công việc không bị đứt quãng. Thực hiện việc tổng rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ DS - KHHGĐ xã, phường và cộng tác viên DS - KHHGĐ; Từng bước thực hiện chuyển cán bộ chuyên trách DS - KHHGĐ thành viên chức y tế ở trạm y tế xã theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 05/2008/TT- BYT và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

-  Hoàn thành việc xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo Trung cấp dân số - y tế để có thể bắt đầu tuyển sinh vào năm học 2009 - 2010.

Theo Giadinhnet