Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức
Các Website khác - 04/01/2006

Bế mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hoá năm 2006:
Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức

Sau gần 2 ngày làm việc, sáng 3.1.2006, Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hoá năm 2006 đã bế mạc. Đồng chí Phan Diễn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đến dự và phát biểu với hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phan Diễn nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của toàn ngành tư tưởng - văn hoá trong thời gian qua. Bước vào năm 2006, nhiệm vụ quan trọng của mặt trận tư tưởng - văn hoá là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng vào cuộc sống.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương - nhấn mạnh: Công tác tư tưởng - văn hoá tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Điểm nổi bật là đã phối hợp với các ban, ngành giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch, soạn thảo các văn kiện, tổ chức đại hội Đảng các cấp và hướng dẫn công tác tư tưởng trong đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn lấy ý kiến của toàn Đảng, toàn dân đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội X của Đảng. V.H (Theo TTXVN)