Giám sát tốt làm Đảng mạnh lên
Các Website khác - 23/04/2006

Giám sát tốt làm Đảng mạnh lên

>> Đảng là trung tâm khối đại đoàn kết dân tộc
>>
Hoàn thiện danh sách đề cử, ứng cử vào BCHTƯ
>> Các công trình được gắn biển và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng
>> Hướng về Đại hội Đảng từ chòi rẫy


Báo cáo chính trị Trung ương trình Đại hội X của Đảng ngày 18.4.2006 đã đặt vấn đề giám sát đối với mọi cán bộ, đảng viên, coi đó là một nội dung của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đã thấy sự cần thiết của công tác giám sát.

Diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay cùng nguyện vọng bức xúc của nhân dân, Đảng ta cần có quyết định mạnh mẽ, dứt khoát hơn, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp, vững vàng, trong sáng, dân chủ nhất của mình. Vì vậy, công tác giám sát của Đảng cần được đưa lên tầm cao đúng với tính chất quan trọng của nó.

Đã làm việc tất có ưu, có khuyết. Ưu thì tốt, khuyết thì dở. Cấp càng cao, khuyết điểm càng tai hại, khuyết điểm để kéo dài mà lại ở cấp "cao cao nhất" thì cực kỳ nguy. Hiện nay, Đảng lãnh đạo đưa đất nước đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao so với 20 năm trước, thật là một trời một vực. Song những yếu kém để quá lâu không xử lý sẽ thành "quốc nạn", "quốc nạn" cũng để quá lâu đang trở thành sự "tồn vong trước mắt", khiến ai cũng bức xúc, đến mức cái lo đang lấn át cái mừng.

Thực tế lịch sử cách mạng chung đã chứng minh, người nắm quyền cao không có sự giám sát chặt chẽ, rất dễ xảy ra lạm dụng quyền lực, uy tín mà phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, có khi từ biến chất cá nhân dẫn đến biến chất chế độ.

Do ưu thì dễ thấy, nhưng khuyết thường tự mình khó nhận ra. Nếu các đại biểu đại hội tự cho việc bàn ra được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành là xong nhiệm vụ, không thấy hết trách nhiệm là "cơ quan lãnh đạo cao nhất", mà quá tin, ỷ lại, phó thác mọi việc cho Ban Chấp hành, hoặc không có điều kiện để xem xét công việc cùng ưu, khuyết thật sự của Ban Chấp hành thì đã không thể giúp cho người mình bầu ra làm việc tốt hơn, có khi đã làm hại người mà mình đã từng tín nhiệm.

Vì vậy, "cơ quan lãnh đạo cao nhất" sau khi đã trao quyền lực vào tay Ban Chấp hành thì nhất thiết phải tổ chức việc giám sát của mình, thường xuyên xem xét mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đảng viên đang nắm quyền lực điều hành công việc hàng ngày, để kịp thời phát huy cái tốt, phòng tránh mọi đáng tiếc.

Tổ chức giám sát đó phải do đại hội trực tiếp bầu ra, không phụ thuộc vào Ban Chấp hành.

Ban giám sát không can thiệp vào công việc điều hành hàng ngày của cán bộ đương quyền, nhưng thường xuyên giám sát chủ trương, phương pháp, tư cách, đạo đức của mọi đảng viên đương chức, bất kể ai, từ cương vị cao nhất đến thấp nhất ở trong Đảng và Nhà nước.

Ban giám sát cần có tổ chức hệ thống và phương pháp giám sát liên tục, rộng khắp: Ban có quyền tổ chức một màng lưới cộng tác viên tình nguyện, không lương, gồm những đảng viên tốt đã nghỉ hưu đang sống mọi nơi; Ban có hòm thư góp ý tận cơ sở để nhân dân dân chủ xây dựng cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đương chức; Ban cùng với Quốc hội và các đoàn thể quần chúng của Mặt trận bàn bạc thống nhất kế hoạch, nội dung giám sát; Ban có liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với hệ thống thông tin, báo chí để thu lượm, sàng lọc tin tức; Ban cũng có mối quan hệ sâu sắc với các cơ quan khối nội chính... Tất cả để bảo đảm cho những nhận xét kết luận của Ban giám sát đều được qua điều tra, xác minh, thẩm định thật khách quan, chính xác.

Ban có nhiệm vụ báo cáo định kỳ kết quả giám sát tới từng đại biểu của đại hội cùng nhiệm kỳ. Đồng thời, Ban có thể định kỳ hoặc bất thường thông báo cho người, bộ phận được giám sát nhằm kịp thời phát huy cái hay, sửa ngay cái dở. Nếu có vấn đề nghiêm trọng hoặc lớn gấp, Ban có thể lấy ý kiến các đại biểu đại hội nếu được đa số thì có thể triệu tập đại hội bất thường giữa nhiệm kỳ để đại hội nghe báo cáo, bàn bạc, quyết định.

Ban giám sát làm được đúng ý nghĩa, trách nhiệm thì chắc chắn mặt mạnh của toàn Đảng và đảng viên cầm quyền sẽ vững vàng phát triển, ngăn chặn có hiệu quả những ung nhọt tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bệnh thành tích, phô trương, hình thức...

Tổ chức giám sát do đại hội bầu ra, thể hiện tính dân chủ của Đảng, đồng thời cũng thể hiện sự tập trung cao của nền dân chủ đó, làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng được thực hiện và phát huy hiệu lực tốt nhất.

Nó cũng thể hiện một Đảng độc quyền lãnh đạo đã có thể thực thi một nền dân chủ rộng lớn, làm lành mạnh và ổn định toàn xã hội. Điều này sẽ đập tan mọi luận điệu xằng bậy của kẻ xấu, thù địch.
Hoàng Phú (Đảng viên 60 năm tuổi Đảng)