Kiều bào góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng lần thứ X
Các Website khác - 24/02/2006
Tại Hà Nội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban VNVNONN), Bộ Ngoại giao vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến của kiều bào về bản Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng với sự có mặt của đông đảo kiều bào ta tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Ðức...
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như những ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến hội nghị đều cho rằng, việc Ủy ban VNVNONN tổ chức để Việt kiều và thân nhân góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội X của Ðảng thể hiện tinh thần dân chủ, niềm tin của Ðảng đối với bà con Việt kiều.

Phần lớn ý kiến tập trung vào nội dung vấn đề "đồng bào định cư ở nước ngoài" thuộc chương XII - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Các đại biểu có chung nhận xét, nội dung nói về đồng bào định cư ở nước ngoài trong dự thảo là đúng đắn, rõ ràng, có sức động viên, thu hút Việt kiều phát huy sức mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước.

Có ý kiến cho rằng, cần bổ sung phần nhận định về nét đặc thù mang bản chất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi đi vào những vấn đề cụ thể như quan điểm của Ðảng về mối quan hệ, vị trí, vai trò của người Việt Nam định cư ở nước ngoài với cộng đồng dân tộc Việt Nam; chủ trương, chính sách, biện pháp của Ðảng và Nhà nước nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước. Diễn đạt như vậy sẽ có sức thuyết phục hơn, truyền cảm hơn. Có ý kiến đề nghị bổ sung, bên cạnh tiềm lực về tri thức, kiều bào còn có những tiềm lực về kinh tế, công nghệ, năng lực quản lý... Có ý kiến đề nghị cần có những chính sách thông thoáng, cởi mở hơn nữa đối với người Việt Nam định cư ở ngoài nước...