Xây dựng nền y học hiện đại, khoa học, dân tộc
Các Website khác - 24/02/2006
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội lần thứ X của Ðảng có đề cập đến nội dung phát triển y học cổ truyền, nhưng theo tôi, vẫn còn đơn giản, chỉ nêu vỏn vẹn có mấy chữ "kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc".
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hơn ai hết đã quan tâm đến vấn đề kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc để xây dựng nền y học Việt Nam.

Trong bức thư gửi cho Hội nghị ngành y tế ngày 27-2-1955, Người viết: "Trong những năm nước ta bị nô lệ thì y học cũng như các ngành khác đều bị kìm hãm. Nay chúng ta đã độc lập, tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu chữa bệnh của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng". Cũng trong thư Người chỉ rõ: "Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Ðể mở rộng phạm vi y học, các cô, các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu phối hợp thuốc "đông" và thuốc "tây"".

Nghị quyết các Ðại hội Ðảng lần thứ III, IV, V đã nhấn mạnh quan điểm: kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền để xây dựng nền y học Việt Nam.

Quán triệt các quan điểm trên của Ðảng và Nhà nước, Bộ Y tế cũng đã xác định kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền là một trong năm quan điểm xây dựng ngành...

Nhìn lại chặng đường phát triển của nền y học Việt Nam nói chung và nền y học cổ truyền dân tộc nói riêng từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là sau 20 năm đổi mới, đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc vẫn còn nhiều yếu kém. Sự phát triển của y học cổ truyền dân tộc vẫn còn kém xa so với y học hiện đại, việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc để xây dựng một nền y học Việt Nam còn nhiều trì trệ do chưa được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư đúng mức, chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả cán bộ của ngành y tế còn chưa đúng, chưa quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối của Ðảng và Nhà nước. Một số địa phương chưa thật sự quán triệt và quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nói trên của Ðảng và Nhà nước.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội lần thứ X của Ðảng có đề cập đến nội dung này, nhưng theo tôi, vẫn còn đơn giản, chỉ nêu vỏn vẹn có mấy chữ "kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc". Theo tôi, nếu Nghị quyết chỉ nêu như vậy thì chưa thật sự chú trọng đến việc chỉ đạo phát triển nền y học Việt Nam trong những năm sắp đến, xứng đáng với tầm cỡ một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra từ cách đây hơn 50 năm. Ðể tiếp tục xây dựng một nền y học Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc, đại chúng, đáp ứng với lòng mong mỏi của Bác Hồ và của nhân dân, chúng tôi đề nghị ghi vào Dự thảo Báo cáo chính trị mệnh đề sau đây: "Ðẩy mạnh việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc để xây dựng một nền y học Việt Nam hiện đại, dân tộc, khoa học, đại chúng".

Bác sĩ, thạc sĩ ÐINH THẾ BẢN
(454/38/10 Nguyễn Tri Phương, Ðà Nẵng)