Nhân viên y tế thôn, bản hưởng chế độ phụ cấp mới từ ngày 1/7/2009
Các Website khác - 13/05/2009

Khám chữa bệnh tại trạm y tế thôn, bản.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, ấp, bản, buôn, làng, sóc (gọi chung là thôn, bản). Theo đó, từ ngày 1/7/2009, mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Cụ thể, mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các xã còn lại sẽ áp dụng mức 0,3.

Quyết định nêu rõ, mỗi thôn, bản được bố trí từ 1 đến 2 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp tại các xã vùng khó khăn do Ngân sách Trung ương thực hiện. Tại các xã còn lại sẽ do ngân sách địa phương chi trả. Đối với những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí với bình quân mỗi thôn, bản 1 nhân viên y tế.

Trước khi có Quyết định này, phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản được quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, theo Quyết định 24/2008/QĐ-TTg, mức phụ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương cơ bản. Mức này cũng áp dụng tại các thôn, bản vùng Tây Nguyên theo Quyết định 25/2008/QĐ-TTg.
Theo Quyết định 26/2008/QĐ-TTg và 27/2008/QĐ-TTg, cán bộ y tế tại các xã khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long và Trung du, miền núi Bắc Bộ theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 50% so với mức lương cơ bản.


Theo Cổng TT Chính phủ