Phân công Uỷ viên Bộ Chính trị và Bí thư T.Ư Đảng khoá X
Các Website khác - 09/05/2006

Phân công Uỷ viên Bộ Chính trị và Bí thư T.Ư Đảng khoá X

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vừa ký Quyết định số 01-QĐNS/TW và số 03/QĐNS/TW về việc phân công uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá X.

Theo các quyết định này, đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - thôi giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, để giữ chức thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, để giữ chức Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

T.S (Theo TTXVN)