Bảo hiểm thân tàu
Các Website khác - 26/09/2005
Bảo hiểm thân tàu

Hiện nay Bảo Việt Việt Nam (BVVN) nhận bảo hiểm cho các đối tượng là cấu trúc nổi, có hoặc không có động cơ, chuyên dùng để hoạt động trên biển, sông, hồ và các vùng nước liên quan.

BVVN sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm với những tổn thất về: Vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị và ngư lưới cụ (đối với bảo hiểm tàu cá) của tàu, do những hiểm hoạ không lường trước được, như: Đắm, cháy, mất tích, mắc cạn, đâm va, sơ suất của thuyền viên; hoặc các chi phí tổn thất chung; các chi phí tố tụng về đề phòng, hạn chế tổn thất...

Điều kiện bảo hiểm áp dụng cho tàu biển: Bảo hiểm đâm bằng ngoại tệ theo điều khoản bảo hiểm thời hạn thân tàu của Hiệp hội Bảo hiểm London (Institute Time Clause - Hulls) (ITC 1.10.1998 hoặc ITC 1.11.1995), hoặc các điều kiện bảo hiểm khác đang áp dụng thông thường trên thị trường quốc tế.
Điều kiện bảo hiểm áp dụng cho tàu biển, tàu biển pha sông: Bảo hiểm đâm bằng tiền Việt Nam và tàu sông, tàu cá theo quy tắc bảo hiểm thân tàu, ngư cụ (đối với tàu cá), bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu thuyền hoạt động trong vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam của BVVN.

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu, theo các điều kiện bảo hiểm như sau: Bảo hiểm mọi rủi ro; bảo hiểm tổn thất toàn bộ; bảo hiểm ngư cụ và trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản (chỉ áp dụng với bảo hiểm tàu cá).

Lưu ý: Điều kiện bảo hiểm rủi ro ô nhiễm: Ngoài phạm vi bảo hiểm theo mục điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro, điều kiện bảo hiểm tổn thất toàn bộ và điều kiện bảo hiểm ngư cụ và trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản, BVVN còn bảo hiểm tổn thất của tàu, thuyền gây ra từ quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm.

Đối với bảo hiểm thân tàu cá, BVVN còn nhận bảo hiểm thêm ngư cụ và trang thiết bị đánh bắt thuỷ sản mang theo tàu, thuyền bị mất khi tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ trong khi đang khai thác thuỷ sản.

Điều khoản mở rộng bảo hiểm: Trên cơ sở những điều khoản trên , tùy từng giai đoạn cụ thể BVVN có thể mở rộng hoặc giới hạn các điều khoản bảo hiểm đó. H.Anh