Chỉ có 8/32 giám đốc các ban quản lý dự án đủ năng lực điều hành
Các Website khác - 28/12/2005

Quảng Bình:
Chỉ có 8/32 giám đốc các ban quản lý dự án đủ năng lực điều hành

Đó là kết quả kiểm tra mới nhất của Sở Xây dựng Quảng Bình về năng lực của các ban quản lý dự án (QLDA) trên địa bàn tỉnh, theo Nghị định 16/2005/ NĐ-CP của Chính phủ. Bản báo cáo này cũng nêu rõ, tất cả các ban QLDA của các ngành, các đơn vị trong địa bàn tỉnh chưa đủ điều kiện và năng lực để xếp hạng tư vấn quản lý dự án, hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Hầu như các ban QLDA này chỉ làm mỗi việc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và mới đủ khả năng giám sát thi công các công trình hạng thấp. Chỉ có 8 giám đốc dự án đủ tiêu chuẩn, còn lại đều có trình độ chuyên môn thấp hoặc chuyên môn không thích hợp, hoặc đang phải kiêm nhiệm. Một số huyện thành lập tới hai ban QLDA, nhưng cả hai đều không đủ năng lực vẫn tồn tại nhiều năm qua.

N.Q.V