Doanh nghiệp xây dựng thang bậc lương như thế nào?
Các Website khác - 11/11/2005
Doanh nghiệp xây dựng thang bậc lương như thế nào?

- Một số bạn đọc ở Hà Nội, TPHCM hỏi: Công ty chúng tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, để bảo đảm nguyên tắc trả lương theo nội dung, chất lượng công việc, khi xây dựng thang, bảng lương riêng, chúng tôi phải làm theo trình tự nào?

Trả lời: Căn cứ Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31.12.2002 của Chính phủ và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30.5.2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền tự xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp mình như sau:

Bước 1: Phân tích công việc: Tiến hành thống kê đầy đủ các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp; thu thập những thông tin chi tiết về từng vị trí công việc cụ thể để xác định nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, các mối quan hệ của từng chức danh công việc và xác định các yêu cầu chuyên môn về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng, thể chất, điều kiện làm việc cần thiết... của từng công việc.

Bước 2: Đánh giá giá trị công việc:

- Lập danh sách các yếu tố công việc theo nhóm yếu tố công việc chủ yếu về: Kiến thức và kỹ năng; trí lực; thể lực và cường độ lao động; môi trường; trách nhiệm; trong mỗi nhóm yếu tố công việc, doanh nghiệp xác định cụ thể các yếu tố thành phần theo mức độ từ thấp đến cao. Các yếu tố công việc là cơ sở để so sánh giữa các vị trí công việc trong doanh nghiệp.

- Lựa chọn các vị trí để đánh giá: Trên cơ sở danh sách các yếu tố công việc, đánh giá giá trị công việc cho từng vị trí riêng biệt trong doanh nghiệp, đồng thời so sánh các yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.

- Đánh giá và cho điểm theo mức độ của các yếu tố dùng để đánh giá và cho điểm các yếu tố thành phần theo các mức độ, trên cơ sở đó xác định thang điểm các yếu tố phù hợp với từng công việc.

- Cân đối thang điểm giữa các yếu tố nhằm đánh giá mức độ phức tạp hay giá trị của mỗi yếu tố trong tổng thể các yếu tố cấu thành công việc, từ đó điều chỉnh lại thang điểm cho hợp lý.

Bước 3: Phân ngạch công việc: Sau khi phân tích, đánh giá giá trị từng công việc, tiến hành: Tập hợp các công việc riêng lẻ thành các nhóm công việc; thiết lập các mức ngạch công việc và tiêu chuẩn phân ngạch; quy định một ngạch công việc cho mỗi nhóm công việc.

Bước 4: Xác định các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: Khả năng cạnh tranh tiền lương so với các doanh nghiệp khác; các quy định của pháp luật, trước hết là so với mức lương tổi thiểu Nhà nước quy định (theo nguyên tắc lương bậc thấp nhất không được thấp hơn lương tối thiểu); năng suất lao động; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thâm niên công tác của người lao động trong doanh nghiệp; các hình thức khuyến khích hiện có, các khoản tiền thưởng...

Cuối cùng, thiết lập thang lương, bảng lương theo trình tự:

- Xác định số ngạch lương trong doanh nghiệp thông qua việc lấy thông tin từ khâu phân ngạch công việc.

- Xác định số bậc lương trong mỗi ngạch căn cứ vào việc tính các điểm ưu thế theo kết quả làm việc và xem xét mức độ phức tạp cần có đối với thang lương, bảng lương.

- Quyết định mức lương theo ngạch và theo bậc.

Doanh nghiệp cần lưu ý: Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở và công bố công khai trong doanh nghiệp trước khi áp dụng; doanh nghiệp phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng.

LS Phạm Đình Thắng