Huỷ bỏ một số khoản chi khỏi mục lục ngân sách nhà nước
Các Website khác - 25/10/2005

Huỷ bỏ một số khoản chi khỏi mục lục ngân sách nhà nước

Theo Bộ Tài chính ngày 24.10, kể từ 1.1.2006, những khoản mục sau đây sẽ được loại khỏi mục lục NSNN: Khoản 6 "Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn" (loại 5); khoản 6 "Tư vấn phần cứng máy tính"; khoản 7 "Tư vấn phần mềm máy tính" (loại 12); khoản 2 "Hoạt động thu gom chất thải, cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng và các hoạt động bảo vệ môi trường, huỷ bỏ nội dung "thoát nước" trong khoản 1 "Kiến thiết thị chính" (loại 18).

M.G