Kết nối mạng cho Viettel và các DN kinh doanh BCVT
Các Website khác - 25/08/2005

Thủ tướng chỉ đạo:
Kết nối mạng cho Viettel và các DN kinh doanh BCVT

Ngày 23.8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4758/VPCP-CCHC với nội dung:

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng và sau khi xem xét ý kiến của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc bảo đảm dung lượng kết nối mạng viễn thông cho TCty Viễn thông Quân đội (Viettel) và ý kiến của Tổ công tác 23, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1.Việc chậm trễ trong thực hiện những quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như thoả thuận giữa hai bộ về việc kết nối giữa hai mạng Viettel và VNPT có trách nhiệm của Bộ BCVT. Bộ BCVT cần nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

2. Để tháo gỡ vấn đề kết nối mạng,
Bộ BCVT cần thực hiện ngay những biện pháp cụ thể sau đây:

- Chỉ đạo VNPT thực hiện kết nối mạng cho Viettel và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính viễn thông theo quy định tại điểm 6, chỉ thị số 8/2003/CT-TTg ngày 4.4.2003 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 325/CP-CN ngày 9.3.2004; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện trước ngày 15.9.2005.

- Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến việc kết nối mạng viễn thông để sửa đổi, bổ sung những quy định bất hợp lý, thiếu khả thi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.9.2005.

- Tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng mạng viễn thông bảo đảm năng lực phục vụ cho việc kết nối mạng và chuyển tải các dịch vụ viễn thông để thực hiện các quy định của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông và Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 3.9.2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông về viễn thông.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ công tác chuyên trách về kết nối mạng và dịch vụ viễn thông công cộng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm thực hiện kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông.

3. Tổ công tác 23 theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các công việc nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông tin kịp thời cho công luận.
C.Tùng