Thủ tướng kết luận các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu về điện
Các Website khác - 30/09/2005
Thủ tướng kết luận các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu về điện

Ngày 28.9, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 184/TB -VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải về các giải pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2006-2010. Thủ tướng yêu cầu Bộ CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TCty Điện lực VN chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo không để thiếu điện, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước. C.Tùng