Thuỷ sản và nông nghiệp phối hợp... nuôi cá song
Các Website khác - 11/03/2006

Thuỷ sản và nông nghiệp phối hợp... nuôi cá song

Đây là nội dung của Chương trình phối hợp hoạt động năm 2006 giữa Bộ Thuỷ sản và Hội Nông dân VN, được ký kết ngày 10.3.

Với chương trình này, ngành thuỷ sản sẽ tạo điều kiện cho Hội Nông dân VN tham gia vào chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2010 như xây dựng mô hình nuôi cá song thương phẩm trong các eo vịnh trên biển, chuyển giao công nghệ sản xuất cua giống quy mô hộ tại các tỉnh ven biển và nuôi cá rô phi thương phẩm trong lồng bè tại các tỉnh trung du, miền núi phía bắc.

Bình Nguyên