Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã
Các Website khác - 20/03/2006
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Ðào Cảng
(Vĩnh Long)

Trả lời: Nghị định số 99/2005/NÐ-CP ngày 28-7-2005 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như sau:

1- Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

2- Khi cần thiết được Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giao xác minh những vụ việc nhất định.

3- Khi cần thiết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mời đại diện Ban Thanh tra nhân dân tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại xã, phường, thị trấn; Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cử người tham gia khi được yêu cầu.

4- Kiến nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

5- Kiến nghị với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức các hình thức động viên nhân dân phát hiện các sai phạm; tiếp nhận các kiến nghị và phản ánh của nhân dân.

6- Ðược mời tham dự các cuộc họp của HÐND, UBND xã, phường, thị trấn mà nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban Thanh tra nhân dân.

7- Tham dự các cuộc họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn mà nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

8- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

Phạm Văn Ba
(Tổng LÐLÐ Việt Nam)