Trẻ em có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự khi bao nhiêu tuổi?
Các Website khác - 01/10/2005
Hỏi: Cháu đang là học sinh lớp 9, cháu được biết pháp luật quy định người lớn có các năng lực pháp luật dân sự (NLPLDS) và năng lực hành vi dân sự (NLHVDS). Vậy trẻ em chúng cháu có những năng lực trên như người lớn không? Ở lứa tuổi của mình, chúng cháu có thể tự thực hiện những quyền và nghĩa vụ dân sự không?
Trả lời: NLPLDS là khả năng có quyền và có nghĩa vụ dân sự. Quyền dân sự là khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định hoặc yêu cầu người khác thực hiện những hành vi nhất định để thỏa mãn lợi ích của mình. Khả năng đó được bảo đảm bằng cưỡng chế Nhà nước. Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo quy định của pháp luật thì một hoặc một số chủ thể phải làm hoặc không được làm một công việc vì lợi ích của một hay nhiều chủ thể khác. Theo quy định tại điều 16 Bộ luật Dân sự năm 1995 thì mọi cá nhân có NLPLDS như nhau. NLPLDS phát sinh từ khi cá nhân đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Do vậy, trẻ em cũng có NLPLDS như người lớn.

NLHVDS của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (điều 19 Bộ luật Dân sự 1995). Nếu như mỗi cá nhân có NLPLDS như nhau thì NLHVDS của họ lại khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi. Người thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có NLHVDS đầy đủ. Còn người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi) chỉ có thể tự mình thực hiện những hành vi giao dịch dân sự phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi (thí dụ mua dụng cụ học tập...). Trong những trường hợp khác, phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, các em mới được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Riêng các em từ đủ 15 tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện, nếu các em có tài sản riêng đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và nếu pháp luật không có quy định khác.

Như vậy, nếu cháu đã đủ 15 tuổi như cháu nói và có tài sản riêng theo quy định nêu trên thì cháu có thể tự thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự theo pháp luật.

Theo (Gia đình và xã hội)