Xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế
Các Website khác - 28/09/2005
Hỏi: Chủ doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (vẫn giữ nguyên ngành nghề kinh doanh) thì có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời:
Tại Điểm 1.1.2 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24-10-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây thì không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục I và Điểm 1.1 Mục II Phần B Thông tư này:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập do chuyển đổi sở hữu (không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, đổi tên từ những cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trước đây, bao gồm cả các trường hợp sau:

chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ; chủ doanh nghiệp tư nhân giải thể doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp tư nhân mới hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên hay là người có số vốn góp cao nhất trong vốn điều lệ của công ty”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và Công văn số 2972 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế: trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở kinh doanh vẫn đóng tại địa điểm cũ thì sẽ không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; còn trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam