Đâm quàng bụi rậm
Các Website khác - 24/12/2005
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Đâm quàng bụi rậm


Bùi Hàn Sỹ
Lại nói Quan Vân Trường bị vây khốn ở Mạch Thành mà Lưu Phong, Mạnh Đạt không chịu phát binh cứu viện. Triệu Luỹ khuyên Vân Trường chạy về Tây Xuyên để tính đến việc khôi phục Kinh Châu. Có 2 đường vào Xuyên, đường lớn quang đãng nhưng xa, đường nhỏ rừng núi rất hiểm hóc, nhưng vào Xuyên nhanh hơn. Vương Phủ khuyên Vân Trường đi đường lớn, đường nhỏ tất có phục binh. Vân Trường nói: "Có mai phục, ta cũng không sợ". Nói rồi dẫn tàn quân chạy ra hướng bắc. Canh năm đêm đó, đến xứ Quyết Thạch, hai bên núi đá dựng đứng, lau sậy, dây mơ rễ má um tùm, bỗng đâu tiếng reo hò nổi lên, quân phục hai bên bụi sậy đổ ra, tên thì câu liêm, đứa thì cờ úp, giật chân ngựa xích thố khiến Vân Trường ngã vật ra. Vân Trường bị Mã Trung bắt được giải về chỗ Tôn Quyền. Quyền dụ hàng, nhưng Vân Trường khẳng khái chịu chết. Con ngựa xích thố Tôn Quyền thưởng cho Mã Trung, mấy ngày liền nó không chịu ăn cũng chết theo chủ. Đời sau có thơ khen Vân Trường rằng: "Thần oai võ đã mạnh/ Nho nhã văn cũng hay/ Lòng ngay tỏ như kính/ Khí nghĩa cao ngất mây...".

Trở lại vụ bán độ (không còn là nghi án nữa) của các cầu thủ U.23 VN tại SEA Games 23 mới thấy thật là tiếc. Họ còn rất trẻ, mới trên hai mươi, tài năng có, tiền đồ trước mắt rất xán lạn, nhưng chỉ vì ý nghĩ thiển cận, tham một chút tiền độ mà bán rẻ tất cả tương lai, sự nghiệp của mình, bán rẻ niềm tin của người hâm mộ toàn quốc gửi tới họ. Quan Vân Trường vì tình thế ngặt nghèo, muốn đi đường tắt nên mới bị rơi vào mai phục. Còn các cầu thủ ta, đường rộng thênh thang không chịu đi, lại đi đâm quàng vào bụi rậm. Cái chết của Vân Trường được sử sách ca ngợi ngàn thu. Còn "cái chết" của các cầu thủ bán độ thì bị lên án mạnh mẽ và chắc chắn cũng sẽ được lưu vào sử sách của bóng đá Việt Nam. Một đằng là dấu son, một đằng là vết nhục. Bây giờ trong trại tạm giam, Văn Quyến, Quốc Vượng có khóc, có hối hận biết bao nhiêu đi nữa thì cũng là quá, quá muộn rồi Quyến, Vượng ơi! Bởi thế mới có thơ rằng:

- Chim tham ăn sa vào vòng lưới
Cầu thủ tham tiền mắc phải lưới độ câu.


Muốn biết các cầu thủ tham gia bán độ phải ngồi "bóc lịch" dài ngắn thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.