Hà Nội: Tệ nạn mại dâm đã được kiềm chế
Báo Tiếng chuông - 22/04/2017
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, qua báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội quý I/2017 cho thấy, hầu hết các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu về công tác cai nghiện, quản lý sau cai; công tác phòng, chống mại dâm và công tác phòng, chống mua bán người được Thành phố giao. Tính đến hết quý I năm 2017, công tác phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/3/2017, các địa phương đã lập hồ sơ đưa 207/500 người đi cai nghiện bắt buộc, đạt 41,4% kế hoạch năm; luôn duy trì hoạt động đối với 34 câu lạc bộ B93 tại các quận, huyện.

Đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tệ nạn mại dâm cơ bản đã được kiềm chế so với thời điểm cuối năm 2016; công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, cụ thể: Toàn quý kiểm tra được 178 cơ sở; nhắc nhở, cảnh cáo 24 cơ sở; đình chỉ kinh doanh 12 cơ sở và xử phạt, xử lý hành chính 11 cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại các quận, huyện, thị xã còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, như: Công tác xây dựng kế hoạch còn chậm, nhiều đơn vị xây dựng kế hoạch chưa cụ thể, rõ ràng, không sát thực tế tại địa phương; công tác cai nghiện tự nguyện trong 3 tháng đầu năm đạt chỉ tiêu chưa cao 27,5%; cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng nhiều đơn vị chưa thực hiện được chỉ tiêu; tình hình tệ nạn mại dâm vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp.

Quý II/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tập trung vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai, công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 về phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng và duy trì mô hình phòng, chống mại dâm tại 54 xã, phường, thị trấn.

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc “Năm Kỷ cương hành chính” và cần tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa phương; các đơn vị chậm ban hành hoặc đã ban hành các kế hoạch công tác năm 2017 nhưng nội dung sơ sài cần sớm hoàn thiện và khắc phục; đặc biệt đối với 6 quận, huyện chỉ đạo điểm về cai nghiện ma túy cần chú ý, khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu về cai nghiện, phục hồi, dự kiến đánh giá tổng kết nội dung làm điểm về cai nghiện ma túy vào trung tuần tháng 7/2017 theo chỉ đạo của Thành phố.