Yên Bái: Kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 08/10/2016
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đang triển khai 2 mô hình "Kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS", tại Lục Yên (tỉnh Yên Bái), mỗi xã có 50 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được thụ hưởng.
 

Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

 

Mô hình “Kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” nhằm thực hiện các mục tiêu: Tăng cường khả năng tiếp cận của trẻ và gia đình có trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với các dịch vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ từ cộng đồng đến các tuyến chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của trẻ tại nơi triển khai mô hình.

Các hoạt động trong mô hình, bao gồm: Khảo sát, thu thập thông tin ban đầu về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; thành lập ban điều phối cấp xã về triển khai mô hình; tổ chức hội thảo triển khai mô hình tại xã nhằm thống nhất nội dung kế hoạch, cách thức thu thập số liệu và quản lý trường hợp, hỗ trợ kết nối chính sách cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng và các chính sách xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung; tập huấn kiến thức về kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ tại xã; duy trì hoạt động giao ban giữa ban điều phối, cộng tác viên và các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện mô hình.

Kinh phí triển khai mô hình từ ngân sách tỉn h. Ngoài ra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội còn tiến hành vận động các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Mô hình "Kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" bắt đầu được triển khai ở Yên Bái từ năm 2011, tại huyện Văn Chấn. Đến nay, Lục Yên là địa phương thứ 5 trên địa bàn tỉnh được triển khai.