Bế giảng lớp nghiên cứu của cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp
Các Website khác - 01/03/2006

Bế giảng lớp nghiên cứu của cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp

Chiều ngày 28.2, lớp nghiên cứu của cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã kết thúc tại Hà Nội sau 9 ngày làm việc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Đình Hoan yêu cầu các học viên phát huy kết quả của đợt nghiên cứu này để vận dụng sáng tạo góp phần phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong đó vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nhiệm vụ của các ban, ngành, địa phương.

Lớp học đã hoàn thành mục đích thống nhất và nâng cao nhận thức về quan điểm đường lối của Đảng nói chung, mà trực tiếp là những quan điểm, chủ trương sẽ được thông qua tại Đại hội X tới đây.

H.NG (Theo TTXVN)