Cần phải xem báo Ðảng
Các Website khác - 10/03/2006
Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài "Cần phải xem báo Ðảng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh CB, đăng trên số 197 báo Nhân Dân ngày 24-6-1954.

Ðảng ta mạnh vì Ðảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống dưới. Tờ báo của Ðảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất. Trong báo Ðảng có những mục giải thích về:

Lý luận Mác - Lê-nin.

Tình hình thế giới và trong nước.

Ðường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Ðảng và của chính phủ.

Chương trình và kế hoạch của những công tác cấp thiết.

Ðời sống và ý nguyện của nhân dân.

Những kinh nghiệm tốt và xấu của các ngành, các địa phương.

Cách học tập, công tác, tự phê bình và phê bình, v.v...

Tờ báo Ðảng là như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta.

Nếu cứ cắm đầu làm việc, mà không xem, không nghiên cứu báo Ðảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm; nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc.

Vì vậy, cán bộ trong Ðảng và ngoài Ðảng, toàn thể đảng viên và cốt cán, cần phải xem báo Ðảng.

Có những đồng chí mượn cớ quá bận việc, hoặc cớ này cớ khác mà không chú ý xem báo Ðảng. Ðó là che giấu bệnh lười, đó là một khuyết điểm to, cần phải sửa chữa ngay. Vô luận công việc bận đến thế nào, nếu khéo sắp xếp thì nhất định có thời giờ xem báo. Hồ Chủ tịch và nhiều đồng chí Trung ương cũng bận việc không kém các cán bộ khác... nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo. Ðó là một điều chúng ta phải học tập.

Hai vấn đề nữa: 1) Số báo ta có hạn mà người cần xem báo thì nhiều; 2) Nhiều người không sẵn tiền mua báo. Ðể giải quyết hai khó khăn ấy, các chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhà máy, v.v. nên tổ chức góp nhau mua báo, cùng nhau đọc báo. Khi xem báo thấy những vấn đề quan trọng, thì nên cùng nhau thảo luận. Gặp vấn đề gì khó hiểu, thì nên viết thư hỏi nhà báo.

CB