Được trợ cấp một lần với mức thấp nhất 400.000 đồng/năm
Các Website khác - 12/11/2005
Chính phủ vừa ra quyết định về việc trợ cấp một lần theo số năm thực tế công tác, chiến đấu tại chiến trường cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước, với mức từ 400.000 đến 600.000 đồng/năm. Cụ thể như sau:
Quân nhân, công an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở các chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước nhưng chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, chế độ thôi việc, chế độ bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng, và chế độ hưu trí hàng tháng, sẽ được hưởng trợ cấp một lần với mức 600.000 đồng/năm. Mức chi trả trợ cấp một lần thấp nhất bằng 1.200.000 đồng.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ dân chính Đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân, chủ yếu phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B, C, K, sẽ được hưởng chế độ m?t lần theo mức cứ mỗi năm thuộc diện hưởng lương ở chiến trường được hưởng 500.000 đồng. Mức chi trả chế độ một lần thấp nhất bằng 1.000.000 đồng.

Dân quân tập trung ở miền Bắc từ ngày 27-1-1973 trở về trước, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) từ ngày 30-4-1975 trở về trước, do cấp có thẩm quyền quản lý, đã về gia đình, được hưởng trợ cấp một lần với mức 400.000 đồng/năm. Mức chi trả trợ cấp một lần thấp nhất bằng 800.000 đồng.

Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, đủ sáu tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới sáu tháng được tính nửa năm.

THÁI THANH