Ðề cập sâu hơn vai trò tổ chức Hội Nông dân
Các Website khác - 06/03/2006
Ðại hội X của Ðảng có khá nhiều đoạn nói về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện tại cũng như trong tương lai nhưng lại chưa đề cập sâu sắc đến tổ chức Hội Nông dân, người đại diện cho giai cấp.

Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng, ở phần XII "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân", sau phần nói về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, giai cấp nông dân được đề cập như sau:

"Phát huy vai trò giai cấp nông dân trong sự nghiệp đổi mới. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tốt chính sách về ruộng đất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Tăng hiệu quả sử dụng đất, tiêu thụ nông sản hàng hóa. Thực hiện bảo hiểm cho những sản phẩm từ nông, lâm, ngư nghiệp có giá trị hàng hóa lớn. Hỗ trợ và khuyến khích nông dân học nghề, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; mở mang và đa dạng hóa ngành nghề, tạo nhiều việc làm mới. Chuyển một bộ phận lớn lao động nông nghiệp, nhất là bộ phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất canh tác, sang khu vực công nghiệp tập trung và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dịch vụ phục vụ đời sống và sản xuất ở địa bàn nông thôn".

Tuy nhiên, trong đoạn trên, không thấy nói về Hội Nông dân. Ðoạn trích dẫn trên chính là quan điểm chủ trương và những nhiệm vụ cụ thể của Ðảng ta về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội X của Ðảng còn khá nhiều đoạn nói về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện tại cũng như trong tương lai. Ðể biến những chủ trương, giải pháp đó thành hiện thực, không ai khác chính là giai cấp nông dân mà người đại diện là tổ chức Hội Nông dân, thì chưa được đề cập sâu sắc.

Tôi đề nghị, đoạn nói về giai cấp nông dân, bổ sung thêm cụm từ "Hội Nông dân phải trở thành trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, cũng như trong xây dựng nông thôn mới...", như Nghị quyết T.Ư 7 (khóa IX) đã đề ra.

MINH ÐỨC
(Hội Nông dân Việt Nam)