Giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
Các Website khác - 11/11/2005
Sau 20 năm đổi mới, nhân dân ta đã đạt những thành tựu to lớn  và có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có những thành tựu hết sức quan trọng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước.
Thành tựu của công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại... đã mang lại những nền tảng cơ bản, điều kiện thuận lợi và tăng cường sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội; ngược lại, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã có những đổi mới về quan điểm, đường lối, chủ trương, phương pháp công tác và giành được những kết quả rất quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới của đất nước.

Bước vào công cuộc đổi mới, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của nước ta, bên cạnh những thuận lợi, đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hết sức nghiêm trọng. Tình hình quốc tế biến động rất phức tạp, lợi dụng sự sụp đổ của Liên Xô và tình hình khó khăn, khủng hoảng của các nước XHCN, các thế lực thù địch, phản động cho đây là "thời cơ", ráo riết tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, tăng cường phá hoại trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa... nhằm từng bước làm biến dạng, chuyển hóa và khi có điều kiện sẽ lật đổ chế độ ở các nước XHCN còn lại. Cùng với việc tiếp tục bao vây, cấm vận về kinh tế, các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn tiến công về chính trị, tư tưởng, nhằm làm mất uy tín và tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, đưa ra các chiêu bài "đa nguyên chính trị", "đa đảng", "dân chủ", kích động vấn đề "nhân quyền" để gây rối về chính trị, tăng cường các hoạt động phá hoại tư tưởng, văn hóa, tán phát ấn phẩm phản động, xuyên tạc sự nghiệp đổi mới, gây nghi ngờ về con đường đi lên XHCN mà Ðảng và nhân dân ta đã lựa chọn, chia rẽ nhân dân với Ðảng, phá hoại truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng tìm cách tiến công, phân hóa và chia rẽ nội bộ ta, lôi kéo, kích động những người có tư tưởng sai trái, những người không kiên định, hám danh, hám lợi, bè phái, bất mãn, cơ hội, hữu khuynh, nhằm cài cắm, tạo dựng lực lượng chống đối từ trong nước.

Trong khi đó, mô hình quản lý kinh tế tập trung, bao cấp đã bộc lộ những nhược điểm hết sức nặng nề, dẫn đến niềm tin của nhân dân vào CNXH bị giảm sút nghiêm trọng, tình hình kinh tế - xã hội của ta có nhiều khó khăn gay gắt và chưa ổn định, ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh, trật tự xã hội, cơ hội cho kẻ địch lợi dụng chống phá cách mạng, gây bất ổn định về an ninh, trật tự. Những biểu hiện sơ hở trong quản lý nội bộ, mất đoàn kết, mất cảnh giác, làm sai chính sách, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về chủ quan, chúng ta đã đối phó có hiệu quả bước đầu với âm mưu, tổ chức vũ trang bạo loạn của địch trong "kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt", nhưng đối với các âm mưu, hoạt động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa... thì còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, nhược điểm. Hoạt động của lực lượng Công an nhân dân bộc lộ nhiều mặt tồn tại, bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ và diễn biến tình hình, nhất là về bố trí lực lượng, công tác nắm tình hình, chủ trương đối sách, biện pháp công tác, tổ chức, cán bộ, phong cách và lề lối làm việc.

Trước tình hình trên của đất nước, để giữ vững sự lãnh đạo của Ðảng, kiên trì mục tiêu xây dựng CNXH, Ðảng ta đã đề ra đường lối đổi mới. Ðây là một chủ trương hết sức đúng đắn và kịp thời, đáp ứng những đòi hỏi bức bách của xã hội, trong đó việc giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội là điều kiện cực kỳ quan trọng để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. Nghị quyết Ðại hội lần thứ VI của Ðảng đã chỉ rõ: Công cuộc bảo vệ an ninh chính trị; giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức mạnh của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xí nghiệp, cơ quan, phường, xã, quận, huyện an toàn về mọi mặt, hình thành các khu vực, các tuyến an toàn ở các địa phương, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh. Ngăn ngừa và trừng trị những hành động phá hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và các hoạt động tình báo, gián điệp.

Ðể triển khai thực hiện đường lối do Ðại hội Ðảng đề ra, trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chúng ta đã liên tục có quá trình đổi mới cả về nhận thức và hành động, cả tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn. Từ việc xác định rõ mục tiêu, đối tượng, đối tác, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, đến điều chỉnh bố trí lực lượng, đổi mới về chủ trương đối sách, biện pháp công tác, về phương pháp, phong cách làm việc, tổ chức và cán bộ của lực lượng Công an nhân dân cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm, diễn biến của tình hình. Quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm hoạt động đổi mới được thể hiện qua các mặt sau đây:

1- Xác định bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước, Ðảng và Nhà nước luôn coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Ðảng, quản lý của Nhà nước, trong đó Công an nhân dân, Quân đội nhân dân là những lực lượng tham mưu, nòng cốt. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã từng bước được kết hợp chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước làm nền tảng giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, coi an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

2- Chúng ta luôn nhạy bén, sắc bén trong đánh giá tình hình, xác định rõ đối tác, đối tượng đấu tranh. Ðây là những vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, là vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm, cần có cách đề cập thực tế, nếu mơ hồ hoặc cứng nhắc đều có thể rơi vào tình thế lúng túng, bị động trong cách xử lý. Chính sự nhạy bén trong đánh giá đó đã tạo nên sự thống nhất nhận thức trong toàn Ðảng, toàn dân, các cấp, các ngành về tình hình, nhiệm vụ, xác định đối tác, đối tượng, về chủ trương, giải pháp, về xử lý tình huống cụ thể, đối sách với từng loại đối tượng để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; khắc phục cả hai khuynh hướng cứng nhắc hoặc mơ hồ, mất cảnh giác.

3- Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, chúng ta đã tập trung giải quyết những vấn đề có tính "then chốt" tạo nền tảng, sức mạnh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ðó là xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh đi đôi với kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị để bảo vệ Ðảng, bảo vệ sự lãnh đạo của Ðảng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào nhân dân, vận động, tổ chức, phát huy vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân, chăm lo xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, trước hết là các địa bàn trọng điểm; làm chuyển biến mạnh về nhận thức, từ việc coi công tác bảo vệ an ninh, trật tự là của các cơ quan chuyên trách, trở thành xác định đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, phải huy động sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ này. Vừa tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu ý đồ hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch từ bên ngoài; đồng thời tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thường xuyên quan tâm giải quyết những nhân tố phức tạp trong nội bộ, trong nội địa, tập trung xử lý tốt các vấn đề bức xúc của xã hội, không để bên ngoài lợi dụng kích động phá hoại. Trong đó coi giải quyết ổn định những yếu tố bên trong là chính và giữ vai trò quyết định.

4- Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đã tập trung đổi mới công tác nắm tình hình, phân tích sâu sắc, dự báo chính xác về âm mưu chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể của từng đối tượng, trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó có chủ trương đối sách phù hợp. Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia đã luôn giữ vững nguyên tắc, đồng thời có sách lược mềm dẻo, linh hoạt, khôn khéo, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quốc tế và mọi tầng lớp trong xã hội, phân hóa và cô lập đối tượng chủ yếu; sử dụng các biện pháp chính trị, vận động quần chúng là chủ yếu, huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, công an, quân đội làm tham mưu và đóng vai trò nòng cốt để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh.

5- Ðảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự. Hoạt động của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân luôn bám sát, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng và Nhà nước. Lực lượng Công an nhân dân đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là quan hệ phối hợp với Quân đội nhân dân và ngành nội chính; chú trọng phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời thường xuyên và không ngừng cải tiến, đổi mới các mặt hoạt động nghiệp vụ, phương pháp công tác; vì vậy, trong những năm qua, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

VÌ vậy, 20 năm qua, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Sức mạnh của sự nghiệp bảo đảm an ninh đất nước tiếp tục được củng cố và tăng cường. Ðã tạo được chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; từng bước xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; tăng cường củng cố Ðảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những khuynh hướng tư tưởng chính trị phản động, tư tưởng "đa nguyên chính trị", "đa đảng", tăng cường đoàn kết nội bộ, chống chia rẽ, chống cơ hội, bè phái cục bộ, tạo nền tảng quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Củng cố và tăng cường thêm một bước về thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân ở các địa bàn trọng điểm; hệ thống pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia được hoàn thiện hơn; phòng tuyến an ninh của đất nước được mở rộng. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Ðấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trong "kế hoạch hậu chiến"; đánh bại "chiến tranh phá hoại nhiều mặt", bước đầu đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội; ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, gây bạo loạn chính trị, không để bên ngoài lấy cớ can thiệp; phát hiện và làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của bọn gián điệp, phản động lưu vong từ bên ngoài xâm nhập nội địa ta, ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại và ý đồ hình thành tổ chức chính trị phản động của các loại đối tượng. Góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố, tăng cường thế và lực của đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Trong điều kiện tác động của bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, các loại tội phạm gia tăng các mặt hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhiều nước rơi vào tình trạng mất ổn định chính trị - xã hội khi thực hiện cải tổ, thì những thành tựu trên đây càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở nước ta, khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là đúng đắn, đã và đang đi vào cuộc sống, mang lại kết quả.

Khách quan nhìn lại kết quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng còn bộc lộ không ít những mặt tồn tại như: Chưa tạo được sự chuyển biến thật sự rõ nét về nhận thức trong toàn Ðảng, toàn dân về tình hình nhiệm vụ và đối tượng đấu tranh, còn nhiều biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; ý thức bảo vệ an ninh quốc gia của một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Chưa xây dựng được cơ chế hữu hiệu để thực hiện việc kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội; vì vậy chưa huy động tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội chưa thật vững chắc. Chủ trương, giải pháp đấu tranh chống âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch có lúc còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ, kịp thời, chưa đạt hiệu quả cao; chưa hình thành được thế trận liên hoàn để chủ động phát hiện và đối phó hiệu quả với những diễn biến phức tạp; trong giải quyết một số vụ việc còn bị động, lúng túng và chưa khôn khéo. Lực lượng Công an nhân dân chưa được xây dựng, trang bị đủ mạnh đáp ứng được yêu cầu công tác, chiến đấu. Việc điều chỉnh, bố trí lực lượng, đổi mới phương thức và biện pháp công tác của lực lượng công an chưa theo kịp sự phát triển của tình hình. Có lúc, có nơi công an chưa thật sự dựa vào lực lượng và sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân, còn có biểu hiện quan liêu, hành chính, nghiệp vụ đơn thuần. Trang bị phương tiện kỹ thuật, khoa học - công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng công an vừa thiếu, vừa lạc hậu.

Tình hình thế giới, khu vực đang tạo ra nhiều thuận lợi mới rất quan trọng, đồng thời cũng gây ra những khó khăn, thách thức nghiêm trọng đối với công tác bảo vệ an ninh của nước ta. Nguy cơ khủng bố đe dọa nghiêm trọng an ninh thế giới vẫn gia tăng; phòng, chống khủng bố đang trở thành vấn đề quốc tế lớn đòi hỏi các nước đều phải quan tâm. Các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, âm mưu đó được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm, nhằm phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Song, hòa bình, hợp tác để phát triển vẫn là xu thế lớn của thế giới; trong đó sự hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống khủng bố giữa các quốc gia ngày càng được mở rộng. Sự nghiệp đổi mới của nước ta thu được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, đời sống vật chất, văn hóa của một bộ phận lớn nhân dân được nâng cao; nền kinh tế độc lập tự chủ từng bước được xây dựng; sức mạnh tổng hợp của quốc gia được tăng cường; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tuy nhiên, những yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị - xã hội ở trong nước vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng ở trong nước tiếp tục tìm cách liên kết hình thành tổ chức chính trị phản động, câu kết với các thế lực thù địch ở bên ngoài để hoạt động chống phá; khả năng xảy ra mất ổn định ở một số vùng vẫn còn tiềm ẩn; những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nạn tham nhũng, tiêu cực, sự xuất hiện của những tội phạm mới và hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, cùng với những mặt trái của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, đô thị hóa... đều có thể đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, trật tự của đất nước.

Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Trọng tâm là phải tiếp tục đổi mới nhận thức về phạm vi nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, về đối tác và đối tượng, về giải quyết tốt mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh; tăng cường nghiên cứu tổng kết, đổi mới tư duy lý luận; tiếp tục đổi mới chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội theo đúng đường lối đối ngoại của Ðảng. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng công an trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; điều chỉnh việc bố trí lực lượng, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy; chấn chỉnh, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, cán bộ, bổ sung lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu và công tác ở cơ sở với trang bị phù hợp và sự chỉ huy thống nhất. Tăng cường tiềm lực cho lực lượng Công an nhân dân đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời có cơ chế, chính sách ưu tiên huy động, sử dụng nhân tài, vật lực, thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực tiễn 20 năm đổi mới trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội không những mang lại kết quả to lớn, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của đất nước, đồng thời cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực trên lĩnh vực này, những bài học đó không chỉ trong lãnh đạo, chỉ đạo, mà cả trong các mặt công tác nghiệp vụ cụ thể, cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết một cách thật sâu sắc.

NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Ủy viên T.Ư Ðảng,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an