Làm cho khoảng cách giữa thành thị và nông thôn gần lại
Các Website khác - 20/02/2006
Ðược nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội lần thứ X của Ðảng, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy lần này Báo cáo đề cập ngay trên tiêu đề nội dung "Ðẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".
Là những người sống ở nông thôn, nghề sản xuất chính là nông nghiệp, cho nên hơn ai hết chúng tôi rất mong muốn Ðảng và Nhà nước có kế hoạch phát triển kinh tế để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, làm cho khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ngày thêm gần lại.

Ở quê tôi, mấy năm gần đây, nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cho nên đã dành ruộng đất xây dựng được nhiều khu công nghiệp. Nhìn chung, cuộc sống đã có những thay đổi lớn so với trước đây. Thị xã Thái Bình nay đã trở thành thành phố với nhiều đường phố mới xuất hiện. Các cây cầu Tân Ðệ, Triều Dương và Cầu Nghìn đã nối Thái Bình với các tỉnh trong khu vực và khu kinh tế lớn ở phía bắc. Việc đi lại của nhân dân địa phương thuận lợi hơn, tạo điều kiện quan trọng cho phát triển kinh tế của địa phương.

Chúng tôi rất chú ý tới nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị là "Ðẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường". Ðây là vấn đề lâu nay người nông dân còn nhiều băn khoăn. Ðó là mối tương quan giữa dịch vụ "đầu vào" và "đầu ra" cho sản xuất nông nghiệp. Mấy năm gần đây, giá vật tư nông nghiệp tăng nhanh, trong khi đó giá sản phẩm nông nghiệp lại tăng không đáng kể, làm đời sống nông dân vốn đã khó khăn thêm vất vả.

Chúng tôi rất tâm đắc chủ trương "chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện cho lao động nông thôn có việc làm. Thực tế trong những năm vừa qua, nhiều gia đình nông dân nhường ruộng đất cho việc xây dựng các khu công nghiệp. Sau đó, chỉ một số rất ít thanh niên địa phương có điều kiện vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Phần lớn số lao động còn lại không đáp ứng yêu cầu làm việc tại khu công nghiệp, đồng thời lại không có khả năng tìm việc làm mới, cho nên chỉ sau một thời gian, cuộc sống của người nông dân gặp rất nhiều khó khăn.

MONG muốn của người nông dân là được Ðảng và Nhà nước quan tâm "ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn như thủy lợi, giao thông, điện, nước sạch..., thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn phù hợp điều kiện của từng vùng. Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, nông dân có cuộc sống no đủ, có đời sống văn hóa lành mạnh, có môi trường sạch", như trong Báo cáo đã đề cập.

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích nông dân mở mang trang trại, gia trại sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao và tìm được thị trường tiêu thụ nông sản. Ðồng thời có kế hoạch đưa về nông thôn những nhà máy, xí nghiệp có công nghệ cao, đào tạo con em nông dân có đủ trình độ tay nghề vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp đó. Có như vậy mới thực hiện được phương châm "rời ruộng nhưng không rời làng", góp phần sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

TRẦN VĂN MINH
(Xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, Thái Bình)