Tổng Bí thư: Lý luận phải gắn với cuộc sống
Các Website khác - 24/01/2006

Ngày 24/1, phát biểu tại Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh công tác lý luận phải luôn gắn với cuộc sống, đi vào cuộc sống để giải đáp kịp thời và có sức thuyết phục những vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Soạn: AM 685615 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tổng Bí thư khẳng định lý luận, tư tưởng, học thuyết và chủ nghĩa là những phạm trù chính trị - triết học rất hệ trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Những thành tựu về lý luận thời gian qua là rất quan trọng nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm trong tương lai.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng đã nhấn mạnh cần tiếp tục làm sáng tỏ những nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới, giải đáp những vấn đề mới của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, con đường phát triển của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định lại đánh giá tổng quát của Đảng rằng công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên cả hai mặt lý luận và thực tiễn, chứng tỏ đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước là phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Theo kế hoạch giai đoạn 2006-2010, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tăng cường tiến độ và chất lượng các đề tài nghiên cứu lý luận cấp Nhà nước, nghiên cứu và tham mưu cho Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiến hành các đề tài nghiên cứu, rút kinh nghiệm cải tiến hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2001-2006, tạo bước đột phá, sáng tạo trong công tác lý luận.

(Theo TTXVN)