TP Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ vững mạnh
Các Website khác - 20/10/2005
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 95/164 (bằng 57,93%) đơn vị cấp quận, huyện, sở, ngành và tương đương có cán bộ lãnh đạo là nữ. Trong số cán bộ chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý, thì tỷ lệ nữ là 22,21%, hầu hết đang giữ trọng trách là người đứng đầu đơn vị.
Cùng với phát triển nhanh về số lượng, cán bộ nữ của thành phố ngày càng tỏ rõ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực hoạt động, điều hành, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao. Ðể đội ngũ cán bộ nữ có chất lượng, đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng lực lượng lao động nữ ngày một tăng cao, thời gian qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tập trung làm chuyển biến nhận thức của xã hội, nhất là của cấp ủy, chính quyền các cấp về quan điểm của Ðảng đối với giới nữ nói chung và với cán bộ nữ nói riêng; coi việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ.

Năm 1994, Thành ủy mở hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ nữ. Sau hội nghị này, nhiều chương trình hành động về bình đẳng giới được triển khai ở tất cả các ngành, các cấp, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ. Cũng trong năm 1994, Ban Thường vụ thành ủy ra quyết định thành lập Tiểu ban công tác cán bộ nữ cấp thành phố, do Thành ủy trực tiếp chỉ đạo; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trực tiếp làm Trưởng tiểu ban.

Tại cấp quận, huyện và tương đương, các tiểu ban công tác cán bộ nữ cũng được thành lập, tham mưu cho cấp ủy về công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng chế độ chính sách cho cán bộ nữ; phát hiện, giới thiệu những cán bộ nữ có năng lực đảm đương các cương vị lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Nhằm đưa công tác cán bộ nữ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, liên tiếp trong các năm 1997 - 1998, cùng với ban hành nghị quyết khẳng định sự cần thiết tạo nguồn cán bộ nữ, Thành ủy còn xây dựng nhiều kế hoạch, ban hành các chỉ thị, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu về cơ cấu quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ nữ cho từng năm, từng nhiệm kỳ đại hội. Trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ nữ trẻ trên tất cả các lĩnh vực...

Nhờ đó, nhận thức về công tác cán bộ nữ của nhiều cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong thành phố đã có chuyển biến. Khả năng cống hiến của cán bộ nữ được đánh giá đúng hơn; các cấp, các ngành mạnh dạn lựa chọn nhân sự là nữ để giao việc... Ðến nay, số cán bộ nữ đảm đương các chức vụ tăng đáng kể. Ở cấp thành phố, có 27,77% số Thành ủy viên là nữ. Ở cấp quận, huyện, số cán bộ nữ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HÐND quận chiếm tỷ lệ 41%; số cán bộ nữ giữ cương vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận chiếm lệ 56,5%. Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trước đây cán bộ nữ không được giữ chức danh chủ chốt, nay đã có cán bộ nữ giữ cương vị cấp trưởng, hoặc cấp phó trong đơn vị...

Ðể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, trong những năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp các trường cán bộ thành phố; các học viện chính trị, học viện hành chính, Trường đại học Luật... tổ chức hơn 620 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ... với trình độ từ trung cấp đến sau đại học cho gần 60 nghìn lượt học viên, trong đó số học viên là nữ chiếm gần 30%. Nhiều đơn vị làm tổ công tác đào tạo bồi dưỡng như các quận 1, 3, 5, 6, 7, Hóc Môn, Thủ Ðức; các sở Y tế, Giáo dục và Ðào tạo, Văn hóa - Thông tin... Các tổ chức đoàn thể là Liên đoàn Lao động, Hội LHPN, Thành đoàn... đã coi công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nữ là nhiệm vụ thường xuyên.

Bên cạnh bồi dưỡng văn hóa, chính trị, chuyên môn, quan tâm phát triển đảng cho đội ngũ cán bộ nữ hiện có, trong những năm qua, Tiểu ban công tác cán bộ nữ cấp thành phố còn tuyển chọn 376 sinh viên, học sinh nữ khá, giỏi trong các trường đại học, THPT những cán bộ đoàn xuất sắc, con em cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước để đào tạo, đưa vào diện quy hoạch lâu dài. Ðến nay, tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, chính trị từ bậc đại học trở lên chiếm khá cao. Chỉ tính riêng số cán bộ nữ chủ chốt thuộc diện Thành ủy quản lý, có tới 90% số cán bộ có trình độ chuyên môn bậc đại học và trên đại học; 80% số cán bộ có trình độ chính trị từ cử nhân đến cao cấp... đủ sức đảm nhiệm tốt cương vị được giao.

Sau hơn mười năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới, với truyền thống năng động, sáng tạo, phong trào phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng ở TP Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc, thu được nhiều kết quả khích lệ. Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ của thành phố vẫn còn nhiều bất cập cần sớm khắc phục. Ðó là một số cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị vẫn còn coi nhẹ, thiếu quan tâm công tác cán bộ nữ, do đó chưa phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ.

Nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh tỷ lệ cán bộ nữ được tin dùng, bổ nhiệm chưa cao, chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ trong đơn vị. Mặt khác, bản thân giới nữ và cán bộ nữ cũng còn nặng tâm lý an phận, thiên về trách nhiệm với gia đình, chồng con, cũng đang là cản trở lớn đến sự phát triển, cống hiến của không ít chị em. Các chính sách ưu tiên, chế độ chăm sóc vật chất, chăm sóc cho tài năng trẻ là nữ của thành phố hiện nay vẫn còn bất cập, chưa đủ sức làm đòn bẩy giúp chị em vượt qua khó khăn, hăng hái tham gia công tác xã hội...

XUÂN HÙNG