Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử
Các Website khác - 11/10/2005

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông VN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2010 ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế; hình thành, xây dựng và phát triển VN điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử; VN đạt trình độ trung bình khá trong khu vực ASEAN.

Đến năm 2020: với công nghệ thông tin và truyền thông làm nòng cốt, VN chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế - xã hội trở thành một nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TTXVN