Thiếu 150.000 tấn đường
Các Website khác - 22/08/2005

Bộ Thương mại cho biết, sản lượng đường trong 3 liên vụ gần đây liên tục giảm. Trong đó, niên vụ 2004-2005 chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn nên nhiều khả năng sẽ thiếu khoảng 150.000 tấn đường so với nhu cầu.

Từ năm ngoái đến nay, do ảnh hưởng hạn hán kéo dài nên sản lượng mía vụ 2004-2005 đã giảm 1,5 triệu tấn, kéo theo lượng đường mía cũng giảm.

Nửa đầu năm nay, các nhà máy đường luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất do diện tích trồng mía bị thu hẹp giảm khoảng 5.000 ha so với vụ trước.

(Theo TBKTVN)