Bộ Công an ra quy chế xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật
Các Website khác - 19/09/2005

Cán bộ, chiến sĩ sẽ bị xem xét kỷ luật trong các trường hợp: vi phạm pháp luật, chế độ điều lệnh công an nhân dân; làm sai chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; người giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm để tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài...

Đó là nội dung quy chế xử lý kỷ luật sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên công an nhân dân vi phạm kỷ luật do Bộ trưởng Công an ký ngày 15/9.

Theo đó, mọi vi phạm của cán bộ, không phân biệt chức vụ, cấp bậc đều phải được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, công bằng, chính xác theo đúng pháp luật và quy định của Bộ Công an. Nghiêm cấm việc bao che, né tránh, đùn đẩy, báo cáo không trung thực, cản trở việc xác minh, xử lý; chống tư tưởng định kiến đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Quy chế nêu rõ, việc xử lý kỷ luật phải đi đôi với giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ sửa chữa khuyết điểm, đồng thời có tác dụng giáo dục phòng ngừa chung.

(Theo Công An Nhân Dân)