Quy định về đơn giá thuê đất
Các Website khác - 27/02/2006
Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định cụ thể về đơn giá khi Nhà nước thuê đất.
Trả lời: Nghị định 142/2005/NÐ-CP ngày 14-11-2005 quy định về đơn giá khi Nhà nước cho thuê đất như sau:

- Ðơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là UBND cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NÐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

- Ðối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ, thì căn cứ vào thực tế địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất cao hơn đơn giá theo quy định nhưng tối đa không quá bốn lần đơn giá thuê đất quy định.

- Ðất ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn đơn giá thuê đất theo quy định, nhưng mức giá cho thuê đất thấp nhất bằng 0,5 lần đơn giá thuê đất quy định.

Nguyễn Hải
(Bộ Tài chính)

---------------------------

Thu hồi và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định mới về việc thu hồi và chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Trả lời: Nghị định số 13/2006/NÐ-CP ngày 24-1-2006 của Chính phủ quy định việc thu hồi và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDÐ) như sau:

- Ðất giao cho tổ chức không thu tiền sử dụng đất sẽ được thu hồi và cho chuyển nhượng QSDÐ trong các trường hợp:

+ Sử dụng sai mục đích, dôi dư do bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc.

+ Phải di dời trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là trụ sở làm việc) theo quy hoạch do ô nhiễm môi trường.

- Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi được phép thay đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp dùng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc theo phân cấp của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi tài sản bao gồm cả QSDÐ của các tổ chức do Trung ương quản lý để bán tài sản bao gồm cả QSDÐ (giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) cho bên nhận chuyển nhượng.

+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản bao gồm cả QSDÐ của các tổ chức do địa phương quản lý để bán tài sản bao gồm cả QSDÐ (giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) cho bên nhận chuyển nhượng.

- Việc chuyển nhượng QSDÐ, bán tài sản gắn liền với đất, được thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bán chỉ định). Toàn bộ tiền chuyển nhượng QSDÐ phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Trường hợp phải đầu tư xây dựng trụ sở mới (do phải di dời, do phải bố trí sắp xếp lại trụ sở làm việc) thì được sử dụng tiền chuyển nhượng QSDÐ để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý, cấp phát phải theo đúng quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

TRẦN HẢI
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)