Kế hoạch Chiến lược của Liên minh NCH Thái Nguyên (LMTN+)
Các Website khác - 16/05/2009
HIV

 

1. Giới Thiệu về LMTN+:  

Liên minh các nhóm người chung sống với HIV/AIDS Thái Nguyên (gọi tắt là LMTN+) là một tổ chức mang tính chất đa thành viên bao gồm đại diện các nhóm. Hiện nay số lượng của các nhóm thành viên là 10 nhóm. Đây là những người tạo thành Ban đại diện của LMTN+. Họ là ban đưa ra quyết định và là cấu trúc vận hành cho việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, thực hiện và quản lý cho các hoạt động của liên minh.

 

2. Đường lối chiến lược:
      -Phát triển liên minh
      - 
Nâng cao năng lực - Chia sẻ kiến thức, thông tin - Dự phòng lây nhiễm HIV ra cộng đồng- Vận động chính sách 3. Mục tiêu chiến lược 

Phát triển liên minh: 
 
-          Tăng cường tiếp cận, hiểu biết , xây dựng mối quan hệ mật thiết với các nhà tài trợvà các chính trị gia
-          Phát triển liên minh vào các vùng sâu vùng xa
-          Thúc đẩy việc quảng bá các hoạt động của liên minh
-          Mở rộng mối quan hệ với các nhà tài trợ, các cơ quan của địa phương, các nguồn lực tại địa phương nhằm đảm bảo tính bền vững về nguồn lực phát triển
-          Tăng cường hỗ trợ các nhóm tự lực của NCH  theo sát để duy trì và thúc đẩy nâng cao năng lực cho các hoạt động của họ

Nâng cao năng lực: 
 
-          Tổ chức tập huấn về các kỹ năng sống và hướng nghiệp nhằm giúp cho các thành viên cải thiện điều kiện sống cũng như chất lượng sống
-          Hỗ trợ NCH tiếp cận được với những chương trình vay vốn
-          Nâng cao năng lực cho các nhóm thành viên liên minh tập trung vào các kỹ năng phát triển tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, tư vấn,  quản lý tài chính, viết dự án, quản lý dự án, đáng giá & giám sát, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin…
-          Hỗ trợ các nhóm tự lực đảm bảo được nguồn hỗ trợ, tìm kiếm các nguồn tài trợ mới cũng như các nhà tài trợ lâu dài cho các nhóm thành viên
-          Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị cũng như chuyển gửi đối với các nhóm thành viên
-          Xây dựng năng lực cho NCH để trở thành năng động hơn qua việc đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong các vấn đề và hoạt động liên quan đến HIV thông qua cơ cấu điều phối của ban điều hành liên minh . 
 -          Tập huấn về kỹ năng tự vận động cho các thành viên
-          Xác định thật rõ những nhu cầu của các thành viên nhằm cung cấp các trợ giúp kỹ thuật để hỗ trợ họ

Chia sẻ kiến thức:

-          Điều phối, trao đổi thông tin giữa các nhóm thành viên liên minh với các đồngnghiệp và đối tác nhằm mục đích tăng cường truyền thông, giáo dục và chia sẻ kiến thức
-          Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, các ấn phẩm tài liệu liên quan đến chăm sóc, điều trị, truyền thông, tư vấn, sổ tay thông tin các dịch vụ y tế và xã hội trên toàn quốc…đến các nhóm thành viên mạng lưới và những đối tác khác
-          Tăng cường các hoạt động truyền thông trong cộng đồng và tiến đến triển khai chiến lược truyền thông
-          Tăng cường chia sẻ các bài học kinh nghiệm cũng như thực tế giữa các nhóm thành viên và ban điều hành liên minh  
 

Vận động chính sách: 

-          Vận động chính sách cho quyền bình đẳng của những phụ nữ đang chung sống với HIV/AIDS
-          Vận động chính sách cho những nhu cầu của trẻ sơ sinh và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, NCH, +IDU,  SW, …
-          Tăng cường vận động và tiếp cận điều trị (bao gồm chăm sóc, hỗ trợ điều trị và đặc biệt là xoá mù thông tin về điều trị)
-          Hỗ trợ và thực hiện các chương trình chống kỳ thị phân biệt và đối xử
-          Tăng cường thúc đẩy GIPA, có ý nghĩa thực sự của NCH trong các hoạt động
-          Thực hiện các hoạt động vận động chính sách tập trung vào những  tính hợp pháp của các tổ chức của NCH
-          Tăng cường thúc đẩy tạo việc làm cho NCH nhất là NCH sau cai nghiện ma tuý .

Nguyên Tắc:
 
LMTN+ hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, phi chính trị, tôn trọng pháp luật, và tôn trọng quyền tự chủ của  thành viên. 

Quản lý:

Tất cả các thành viên trong liên minh đều có quyền trách nhiệm ngang nhau. liên minh được quản lý bởi một ban điều hành, là đại diện của các nhóm,  được toàn liên minh bầu ra. Các ưu tiên của liên minh, chiến lược phát triển, kế hoạch hàng năm của liên minh sẽ được thông qua trong phiên họp thường niên mỗi năm một lần. 

Thành viên:

Các nhóm  của NCH thống nhất với các mục tiêu của liên minh Thái Nguyên, cam kết thực hiện các quy ước của liên minh và được đa số thành viên Ban Điều hành liên minh chấp thuận có thể trở thành viên của liên minh. Các thành viên không tôn trọng các cam kết với liên minh, đi ngược lại các tôn chỉ, mục tiêu, muc đích của liên minh hoặc vi phạm pháp luật, sẽ bị khai trừ khỏi liên minh khi có sự nhất trí của đa số thành viên Ban Điều hành.


 Nguồn: HIV/AIDS Technical Working Group