Tăng cường phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em
Các Website khác - 18/07/2004

Thủ tướng vừa phê duyệt chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2010. Theo đó, tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; tăng cường đấu tranh chống tội phạm này.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ những nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Chương trình do Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, với nguồn kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn hợp pháp trong và nước ngoài nước, cùng với nguồn đóng góp của cộng đồng và tài trợ quốc tế.

Ngày 15/7, Thủ tướng cũng ra chỉ thị về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ các Bộ, cơ quan các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương.

Các cơ quan phải quán triệt và thực hiện đầy đủ quan điểm bình đẳng giới trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cơ quan. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ tại cơ quan, địa phương; tuyên truyền phổ biến kịp thời mọi chủ trương đối với phụ nữ và Công ước của Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

Thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành. Đối với các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thì phó thủ trưởng làm trưởng ban. Đối với các tỉnh thành thì một phó chủ tịch UBND tỉnh, thành làm trưởng ban. Các thành viên của ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

X.H.