Đề xuất mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng vi rút HIV
Báo Tiếng chuông - 13/09/2016
Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc kháng vi rút HIV (ARV) từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), ký văn bản thỏa thuận khung với nhà thầu cung ứng thuốc ARV theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn.

 

 

Căn cứ vào văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu cung ứng thuốc được lựa chọn và thông báo số lượng thuốc ARV dự kiến cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị ARV trên địa bàn tỉnh, thành phố cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hỗ trợ chi phí đối với người nhiễm HIV

Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương chủ động hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT; chi phí thuốc ARV đối với người nhiễm HIV không có thẻ BHYT, người nhiễm HIV thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS theo quy định tại các Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg, 14/2012/QĐ-TTg và 60/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có.

Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh BHYT có điều trị ARV cho người nhiễm HIV sử dụng nguồn quỹ khác (nếu có) của đơn vị theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để hỗ trợ phần đồng chi trả thuốc ARV.

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức triển khai việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế; thực hiện việc quản lý, phân phối và điều phối thuốc cho các cơ sở điều trị thuốc ARV trên toàn quốc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí các nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT; hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nguồn kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, kiện toàn các cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh BHYT đủ điều kiện điều trị thuốc ARV đối với người nhiễm HIV/AIDS.