Thanh toán thuốc kháng virus HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia
Báo Tiếng chuông - 17/10/2016
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư Quy định việc thanh toán thuốc kháng virus HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí sử dụng thuốc kháng virus HIV.

Theo dự thảo, các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế quản lý, các cơ sở y tế do các Bộ, ngành quản lý y tế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ sở y tế do địa phương quản lý tổng hợp nhu cầu chi tiết đến từng thuốc, từng nhóm và tiến độ cung cấp gửi về Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia).

 

 

Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia có trách nhiệm: Tổng hợp nhu cầu về số lượng, tiến độ cung cấp của từng thuốc để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; xây dựng và đề xuất trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tỷ lệ phần trăm (%) tùy chọn mua thêm nhưng tối đa không quá 30%.

Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước mua sắm và lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy dịnh việc đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập.

Căn cứ trên kết quả lựa chọn nhà thầu, Đơn vị mua sắm tập trung ký văn bản thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các nội dung của văn bản thỏa thuận khung.

Căn cứ theo văn bản thỏa thuận khung đã ký giữa Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và nhà thầu trúng thầu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm thanh toán đa tuyến hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với nhà thầu trúng thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia thông báo kế hoạch cung ứng thuốc kháng virus HIV cho Sở Y tế và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh thành phố để thông báo cho các cơ sở trên địa bàn để chuẩn bị kế hoạch điều trị và tiếp nhận thuốc.

Trung tâm thanh toán đa tuyến thông báo kế hoạch cung ứng thuốc kháng virus HIV cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố làm căn cứ thẩm định và phê duyệt quyết toán.

Nhà thầu trúng thầu cấp thuốc trực tiếp tới các cơ sở theo từng tỉnh, thành phố đồng thời thông báo cho Đơn vị mua sắm tập trung, Sở Y tế và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS về số lượng thuốc cấp hàng Quý.

Định kỳ ngày 10 của tháng sau liền kề, các cơ sở báo cáo tồn kho cho Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS để Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tổng hợp vào ngày 10 tháng đầu tiên của quý liền kề cho Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Trong năm các cơ sở có nhu cầu sử dụng thuốc kháng virus HIV tăng giảm so với văn bản thỏa thuận khung, các cơ sở lập kế hoạch điều chỉnh gửi Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố tổng hợp gửi Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia để thông báo kế hoạch điều chỉnh cho nhà thầu trúng thầu và trung tâm thanh toán đa tuyến thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Hỗ trợ sử dụng thuốc kháng virus HIV cho bệnh nhân điều trị HIV/AIDS có thẻ BHYT

Theo dự thảo, Bệnh nhân tham gia điều trị thuốc kháng virus HIV có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng virus HIV từ nguồn Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo và Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Cuối năm, căn cứ quyết toán số lượng thuốc kháng virus HIV mà các bệnh nhân có thẻ BHYT đã sử dung, các cơ sở tổng hợp các chi phí cùng chi trả gửi Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo và Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn để được các Quỹ thanh toán theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Các cơ sở chủ động sử dụng nguồn quỹ khác của đơn vị để hỗ trợ trực tiếp chi phí cùng chi trả thuốc kháng virus HIV cho người bệnh có thẻ BHYT. Mức hỗ trợ do Thủ trưởng đơn vị quy định theo quy chế chi tiêu của Quỹ.