Điều chỉnh dự án kết nối cộng đồng phòng chống HIV/AIDS
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 11/08/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh nội dung Chủ trương đầu tư Dự án "kết nối cộng đồng trong phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh ven biển phía Bắc" do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ không hoàn lại.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ngừng triển khai hoạt động của dự án tại tỉnh Quảng Ninh; mở rộng địa bàn hoạt động của dự án tại Nghệ An từ 4 huyện/thành phố lên thành 14 huyện/thành phố.

Tại địa bàn Hải Phòng, dự án tập trung vào hoạt động chăm sóc hỗ trợ tuân thủ chế độ điều trị HIV/AIDS.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sử dụng ngân sách tài trợ hiệu quả, bảo đảm thời gian, nội dung hoạt động, các mục tiêu của dự án theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nghị định 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.