Bộ Chính trị làm việc với Đảng uỷ Quân sự TW
Các Website khác - 10/11/2005
Thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ngày 10/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị làm việc với tập thể Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương để góp ý, chỉ đạo nội dung Đại hội lần thứ 8, Đảng bộ quân đội.

Soạn: AM 615359 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bộ Chính trị làm việc với tập thể Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Sau khi nghe Đại diện thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương trình bày các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ 8 Đảng bộ quân đội, tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận và góp nhiều ý kiến quan trọng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội 9 của Đảng và Đại hội 7 Đảng bộ quân đội, Đảng uỷ quân sự Trung ương đã lãnh đạo quân đội luôn luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đã từng bước được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố. Tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được tăng cường; công tác xây dựng Đảng trong Quân đội được chú trọng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nhắc nhở: "Cần phân tích, chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội".

Về nhiệm vụ của Đảng bộ quân đội nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị yêu cầu: cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về quân sự, quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên các nguồn lực xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, xứng đáng là hạt nhân chính trị, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

VOV