Chuyện máy tính ở Quốc hội
Các Website khác - 25/05/2006

Chuyện máy tính ở Quốc hội
Lê Thanh Phong

Trong phiên bàn về Dự luật Công nghệ thông tin của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lân Dũng đề xuất: "Cán bộ lãnh đạo phải biết công nghệ thông tin, không biết thì không bổ nhiệm".

Nghe qua, không ít người cho rằng ý kiến có phần cực đoan, bởi vì lãnh đạo cần cái đầu chứ đâu cần cái máy. Còn việc các vị đại biểu Quốc hội do không tiếp cận với công nghệ thông tin đồng đều, nên việc liên lạc và chuyển tài liệu phải qua đường thủ công, mỗi năm ngốn hàng chục tấn giấy, cũng không ít người cho là chuyện nhỏ. Bởi lẽ, để lo cho việc quốc gia đại sự, vài chục tấn giấy mỗi năm có nghĩa lý gì.

Nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy ý kiến của ông Nguyễn Lân Dũng rất đáng được tiếp thu một cách nghiêm túc. Những chi phí không cần thiết thì dù một lít xăng của công cũng là lãng phí. Công việc in ấn tài liệu là cần thiết, nhưng nếu có biện pháp thực hiện hiệu quả bằng công nghệ thông tin mà vẫn không áp dụng, thì đó là sự lãng phí cộng thêm với tư duy bảo thủ.

Không chỉ đóng khung trong phạm vi đại biểu Quốc hội, nếu xét rộng ra, chi phí cho giấy tờ, tài liệu trong hệ thống cơ quan nhà nước là rất lớn. Nếu áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, các khoản tiết giảm về tài chính do hệ thống này mang lại đương nhiên không nhỏ.

Ý kiến mạnh dạn lấy "công nghệ thông tin" làm tiêu chí trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ và cán bộ lãnh đạo của đất nước cũng là điều rất đáng quan tâm. Đã có những nhận định rằng, đội ngũ cán bộ hiện nay còn yếu. Thực tiễn của hoạt động kém hiệu quả của bộ máy nhà nước chứng minh cho nhận định đó.

Trước những đòi hỏi cấp thiết của thời kỳ hội nhập, đội ngũ cán bộ bắt buộc phải có công cụ để quản lý, điều hành cũng như khai thác thông tin để phục vụ cho các mặt công tác. Cũng cần phải nói rõ rằng, phải biết sử dụng chiếc máy hiệu quả, nếu không thì sự trang bị đó chỉ là trang trí lãng phí.

Trong thời đại hiện nay, sự lạc hậu trong tư duy con người là nguyên nhân gây ra mọi sự lạc hậu khác. Không tiếp cận công nghệ thông tin để tiếp thu những cái mới thì khó có thể thay đổi được cách nhìn, khó có thể nâng "tầm nhìn lãnh đạo" lên ngang tầm thiên hạ. Không học được cái mới thì không đủ kiến thức để tạo ra các sản phẩm tiến bộ, không đủ sức để quản lý xã hội có chất lượng cao. Hoá ra, câu chuyện chiếc máy tính ở diễn đàn Quốc hội không chỉ bàn việc chống lãng phí mà thôi.