Phải có quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân
Các Website khác - 25/04/2006
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng:
Phải có quy định đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân

Sáng 24.4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá IX, thay mặt Đoàn Chủ tịch ĐH đã đọc báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện ĐH X. Những ý kiến này tập trung vào 16 vấn đề quan trọng.

Các đại biểu làm việc tại hội trường
để thảo luận và biểu quyết về công
tác nhân sự.

Đó là: Nhìn nhận thành tựu 20 năm đổi mới; nhìn nhận các nguy cơ của đất nước; về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2006 - 2010; về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về những vấn đề xã hội bức xúc; về các thành phần kinh tế; về công cuộc CNH - HĐH; về phát huy dân chủ, tiếp tục thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; về phòng, chống tham nhũng; về bản chất của Đảng và cách diễn đạt; về đảng viên làm kinh tế tư nhân... Lao Động xin điểm qua một số nội dung:

Giải quyết bất công bằng xã hội
Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm, chúng ta đã đạt được một số tiến bộ trong công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo, giảm tốc độ tăng dân số, chăm sóc nhân dân về y tế, giáo dục... Nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn để giải quyết tình trạng thiếu công bằng xã hội.

Cụ thể, trong xã hội hoá cung ứng các dịch vụ xã hội, dường như Nhà nước muốn đẩy cho người dân tự giải quyết, như vậy thì khó mà giữ được công bằng xã hội, khó đảm bảo định hướng XHCN. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đời sống người dân còn khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu vùng xa chưa được hưởng thành quả đổi mới, phân hoá giàu nghèo càng ngày càng gay gắt.

Đảng quyết tâm phải tiếp tục phấn đấu đạt công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo. Đảng sẽ chuyển các đơn vị nặng hành chính bao cấp sang cơ chế tự chủ, không bao cấp tràn lan, không đặt mục tiêu lợi nhuận trong thực hiện xã hội hoá các dịch vụ công. Nhà nước và nhân dân sẽ cùng giám sát để cung cấp các dịch vụ công tốt hơn.

Dân chủ hơn nữa
Trong những năm đổi mới, Đảng, Nhà nước ta có những bước tiến bộ lớn trong phát huy dân chủ. Đất nước ta ngày càng dân chủ hơn. Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoạt động ngày càng dân chủ. Người dân được tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách. Trong kinh tế, mọi người được tự do kinh doanh, tự do làm những gì pháp luật không cấm. Dân chủ trong văn hoá xã hội, báo chí truyền thông ngày càng trở nên sôi động, tranh luận thoải mái.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm dân chủ vẫn còn ở nhiều chỗ, nhiều nơi. Vì thế, người dân đòi hỏi dân chủ hơn là chính đáng. Tuy nhiên cũng có tình trạng lợi dụng dân chủ, dân chủ quá trớn dẫn tới vi phạm kỷ cương kỷ luật. Thời gian tới, Đảng phải phát huy dân chủ hơn nữa trên những cơ sở pháp luật đúng đắn, trong những thiết chế dân chủ tin cậy, đồng thời phải chống các phần tử lợi dụng dân chủ để chống đối, thù địch.

Cần có ngay nghị quyết về chống tham nhũng

Chống tham nhũng là vấn đề sống còn của Đảng ta. Ngay đầu nhiệm kỳ mới của BCHTƯ khoá X cần có nghị quyết về vấn đề này. Cần có biện pháp chống tham nhũng quyết liệt, đặc biệt ở các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan liên quan đến đầu tư, tài chính, dứt khoát xoá bỏ cơ chế xin - cho trong khâu xây dựng cơ bản, phải chấn chỉnh các bước từ dự toán, quyết toán, thực thi...

Đảng khẳng định quyết tâm kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tạo một thái độ mới, bước chuyển mới trong phòng, chống tham nhũng. Trong đó, BCHTƯ phải là người đi đầu gương mẫu trong chống tham nhũng.

Giảm biên chế các cơ quan Đảng
Nhiều nơi còn chồng chéo, cồng kềnh, kém hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức của Đảng vẫn đang phình ra, người đông, hiệu quả ít. Một số cơ quan Đảng trùng lặp với cơ quan nhà nước... Cần tiếp tục sắp xếp, đổi mới bộ máy các cơ quan của Đảng, khắc phục tình trạng cồng kềnh, nhiều đầu mối trung gian tầng nấc. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được xác định rõ. Cải tiến lề lối làm việc. Tăng cường giám sát, kiểm tra, tăng cường phối hợp. Tích cực giảm biên chế các cơ quan Đảng.

Bản chất của Đảng
ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân (GCCN), đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại diện trung thành cho lợi ích của GCCN, nhân dân lao động và dân tộc VN. BCHTƯ khẳng định diễn đạt như thế vừa nói lên được bản chất GCCN của Đảng, vừa nói được nét đặc thù của Đảng ta trong sự phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tế VN và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Diễn đạt như thế hoàn toàn không hạ thấp bản chất GCCN của Đảng, mà chính là khẳng định bản chất GCCN của Đảng một cách sâu sắc hơn.

Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân
Tại Hội nghị Trung ương 12 khoá IX, Dự thảo Báo cáo chính trị ghi: "Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn quy mô" là vì khi đó, phân định các thành phần kinh tế ở nước ta gồm: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đến Hội nghị Trung ương 13, các thành phần kinh tế được phân định như sau: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài . Với cách phân định này, kinh tế tư nhân đã bao gồm cả kinh tế tư bản tư nhân, do đó việc ghi "làm kinh tế tư nhân không giới hạn quy mô" không còn cần thiết nữa.

Những quy định cụ thể đối với việc đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ do BCHTƯ khoá X ban hành. Vừa qua, BCHTƯ khoá IX có thảo luận, dự kiến những quy định chính có thể như sau: Đảng viên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh công chức và Luật Phòng, chống tham nhũng (những người đương chức, tại ngũ) không được làm chủ DN tư nhân. Đảng viên không thuộc biên chế của hệ thống chính trị Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, không tại ngũ trong quân đội, công an...

Phải trực tiếp tham gia lao động; phải gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tình cảm thân ái, tôn trọng người lao động; thực hiện phân phối kết quả dân chủ, công bằng theo kết quả lao động và sở hữu góp vốn; thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động; tham gia các hoạt động công ích; tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN của mình hoạt động độc lập...

Vì vậy, Đoàn Chủ tịch đã đề nghị ĐH cho khẳng định chủ trương: Đảng viên làm kinh tế tư nhân và gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của BCHTƯ. BCHTƯ khoá IX biểu quyết với 88,35% tán thành, Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố với 85% số đại biểu tán thành đề nghị này.

Lưu Quang Định ghi