"Tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng..."
Các Website khác - 29/04/2006

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:
"Tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng..."

Ngày 30.4.1975 đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Một thắng lợi mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Chúng ta kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 là ngày hội đoàn kết của những người LĐ và nhân dân bị áp bức trên thế giới. Ngày ấy cổ vũ GCCN, những người LĐ và toàn thể nhân dân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cách đây ít hôm, ĐH toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thành công tốt đẹp, đang mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, nhằm sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo đà để đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo lời kêu gọi của ĐH, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ X của Đảng.

(Lược trích phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại cuộc míttinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và Giải phóng miền Nam)