Ðào tạo công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính
Các Website khác - 20/12/2005
Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của công tác đào tạo lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Ban Ðiều hành đề án 112 Chính phủ (BÐH ÐA 112 CP) ngay từ khi bắt đầu thực hiện đã chủ trương xây dựng một dự án và kế hoạch đào tạo các đối tượng và cán bộ lãnh đạo, các công nghệ quản lý CNTT, các chuyên viên CNTT trong hệ thống hành chính Nhà nước và người sử dụng, tức là cán bộ, công chức hành chính.
Thực hiện kế hoạch đề ra, trong các năm 2003-2005 BÐH ÐA 112 CP đã thực hiện việc tổ chức đào tạo để xây dựng đội ngũ chuyên viên CNTT và đội ngũ quản lý CNTT trong hệ thống hành chính phục vụ cho triển khai và quản lý, khai thác hạ tầng công nghiệp và các hệ thống thông tin điện tử. BÐH ÐA 112 CP đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng dự án đào tạo nằm trong Ðề án 112 của các bộ, tỉnh. Ðối với đối tượng cán bộ, công chức đông đảo với khoảng 200 nghìn người trong khoảng thời gian từ năm 2003-2005, tuy nhiên tình hình thực tế cho thấy cho đến giữa năm 2004, công việc này dậm chân tại chỗ, chỉ có một vài tỉnh đã tổ chức được việc đào tạo này theo các chứng chỉ A, B nhưng mục tiêu không nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng tin học đặc thù cho cán bộ, công chức hành chính. BÐH ÐA 112 CP đã chủ trương và đã xây dựng kế hoạch đào tạo các kiến thức, kỹ năng tin học cho khoảng 50% tổng biên chế cán bộ, công chức hành chính Nhà nước trên toàn quốc, một trong các yếu tố bảo đảm sự thành công của việc thực hiện Ðề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước (Ðề án 112).

Thực hiện kế hoạch này là một công việc phức tạp, to lớn vì phải tổ chức khoảng 100 nghìn cán bộ, công chức. Chưa một dự án nào thực hiện đào tạo lớn như vậy; đồng thời tổ chức trên một địa bàn rất rộng, trong một thời gian tương đối ngắn. Bên cạnh mục tiêu định lượng nói trên, mục tiêu chất lượng đào tạo được BÐH ÐA 112 CP đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo: Xây dựng chương trình, giáo trình hiện đại, phù hợp yêu cầu thực tiễn, có chất lượng bảo đảm; có phương án tổ chức đào tạo phù hợp, bảo đảm hiệu quả cao đối với một kế hoạch đào tạo to lớn, phức tạp trong điều kiện triển khai trong một thời gian tương đối ngắn; quản lý chất lượng tổ chức đào tạo trên cơ sở xây dựng các chuẩn đào tạo.

Về phương án triển khai: Ðể bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch đào tạo với những mục tiêu đặt ra như trên, BÐH ÐA 112 CP, chủ trương phát huy nhiệm vụ, trách nhiệm của tất cả BÐH ÐA 112 CP ở các thành phố, tỉnh và lấy hệ thống văn phòng UBND và văn phòng các bộ, ngành làm các đơn vị thực hiện; tận dụng nguồn lực xã hội; từng bước triển khai vững chắc nhưng bảo đảm tiến độ thời gian trong năm 2005.

Trên tinh thần đó, BÐH ÐA 112 CP đã có công văn số 176/CV-BÐH 112 ngày 4-4-2005 về việc đào tạo ứng dụng tin học cho cán bộ, công chức phục vụ việc khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin điện tử thuộc Ðề án 112, trong đó khẳng định vai trò chỉ đạo của BÐH ÐA 112 CP bộ, tỉnh, thành phố và nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo này của BÐH ÐA 112 CP.

Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi có thể rút ra kết luận: ở địa phương nào có sự chỉ đạo mạnh mẽ của BÐH ÐA 112 CP thành phố, bộ, tỉnh, sự tham mưu và tổ chức thực hiện tích cực của các đơn vị chủ đầu tư thì ở đó việc thực hiện kế hoạch đào tạo đạt kết quả tốt cả về chất lượng đào tạo lẫn công tác tổ chức đào tạo.

Những kết quả trong tổ chức đào tạo trong sáu tháng qua đã chứng tỏ rằng kế hoạch đào tạo có tính khả thi cao và có những chủ trương nêu trên là đúng đắn. Xuất phát từ kết quả bước đầu đó, BÐH ÐA 112 CP chủ trương nghiên cứu chương trình đào tạo ứng dụng tin học chuẩn định hướng quốc tế, tính thực tiễn, thực hành cao và xây dựng kế hoạch đào tạo thống nhất trên phạm vi cả nước với mục tiêu bảo đảm các kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất phục vụ cho việc triển khai hệ thống thông tin trong phạm vi Ðề án 112, trong đó yêu cầu chất lượng tổ chức đào tạo đặt lên hàng đầu. Kỳ vọng của chương trình đào tạo là tạo sự chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức về ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước.

Các chuyên gia tham gia BÐH ÐA 112 CP đã hoàn thành một số việc chính như xây dựng chương trình và giáo trình dựa theo chuẩn quốc tế ICDL (International Computer Driving Licence) đã được hơn 100 nước công nhận và biên soạn cho phù hợp việc triển khai Ðề án 112 ở nước ta. Số giáo trình gồm tám mo-đun môn học, với quyển sách giáo trình, mỗi quyển đã xuất bản 65 nghìn cuốn và đã phát cho các học viên 402.526 cuốn. Xây dựng kế hoạch và phương án triển khai trên cả nước: Kế hoạch cụ thể, các chuẩn tổ chức đào tạo, quy chế đào tạo; triển khai công tác tại các tỉnh: Tổ chức các hội nghị với văn phòng UBND về triển khai công tác đào tạo và chúng ta triệu tập và tuyển chọn các đơn vị đào tạo có năng lực; tổ chức các hội nghị với lãnh đạo các văn phòng UBND và lãnh đạo các đơn vị đào tạo được tuyển chọn về triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo của các bộ, tỉnh theo bước đi vững chắc; tổ chức tập huấn đội ngũ giáo viên thực hiện chuẩn quy định về giáo viên.

Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, với yêu cầu cao nên thời gian đầu có một số khó khăn, nhưng nhờ chủ trương và biện pháp đúng đắn và nhờ sự chỉ đạo sát sao của BÐH ÐA 112 CP và các bộ, tỉnh các công tác chuẩn bị là cơ sở căn bản để bảo đảm sự thành công của việc thực hiện kế hoạch đào tạo. Những đánh giá ban đầu rất phấn khởi khi bước vào thực hiện kế hoạch đào tạo của văn phòng UBND là một minh chứng. Tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng 131 đơn vị tham gia; 1.350 giáo viên được tập huấn; có 25.950 học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo.

Trên cơ sở các báo cáo của các văn phòng UBND và qua công tác kiểm tra của BÐH ÐA 112 CP, chúng tôi cho rằng, việc phối hợp giữa ba bên: BÐH ÐA 112 CP, văn phòng UBND và các đơn vị đào tạo đã phát huy được nhiệm vụ, trách nhiệm và tạo ra hiệu quả cao trong tổ chức đào tạo, bảo đảm công tác tổ chức đào tạo nghiêm túc, chặt chẽ và có chất lượng tốt.

Nhìn chung các văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị đào tạo và các học viên đánh giá cao chương trình và giáo trình, cho rằng đây là một giáo trình hiện đại, phù hợp, dễ hiểu và có thể trở thành cẩm nang cho cán bộ công chức sử dụng sau này.

BÐH ÐA 112 CP các bộ, tỉnh, thành phố, văn phòng UBND đã có những biện pháp mạnh mẽ, chỉ đạo kịp thời và kiểm tra đôn đốc tích cực, bảo đảm tốt công tác tổ chức đào tạo. Về cơ bản, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của BÐH ÐA 112 CP về tổ chức đào tạo, tổ chức lớp học. Qua công tác kiểm tra đột xuất của BÐH ÐA 112 CP, chúng tôi đánh giá hơn 80% bảo đảm nghiêm túc các quy định, các chuẩn tổ chức đào tạo. Các đơn vị đào tạo còn lại có một số vi phạm quy định này, quy định kia nhưng nhìn chung không nghiêm trọng. Ở nhiều địa phương, do có nhiều biện pháp chỉ đạo tốt, việc tham dự đào tạo đã trở thành phong trào mạnh mẽ của cán bộ, công chức. Ðại đa số các tỉnh đã có những biện pháp mạnh mẽ, bảo đảm học viên đúng đối tượng, tham dự nghiêm túc, đông đủ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số đơn vị đào tạo cũng chưa thật nghiêm túc và tự giác tuân thủ các quy chế, quy định về tổ chức đào tạo, nên cũng gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng và kết quả đào tạo. Vấn đề tuân thủ các chuẩn đào tạo: Ðể bảo đảm sự tuân thủ này BÐH ÐA 112 CP có thể sử dụng biện pháp chấm dứt hợp đồng đào tạo, nếu đơn vị nào vi phạm nhiều lần sau khi nhắc nhở, khiển trách. Các địa phương nếu để tình trạng đào tạo ồ ạt, bất chấp quy định về chuẩn đào tạo và các quy định tổ chức đào tạo có chất lượng, BÐH ÐA 112 CP sẽ có biện pháp không thanh toán cho các hợp đồng đào tạo số lượng ngoài kế hoạch mà chưa được phép của BÐH ÐA 112 CP.

Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo trong sáu tháng qua, bước đầu thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, bức xúc trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước, bước đầu tạo ra phong trào quần chúng hưởng ứng và tự nguyện tham dự đào tạo ứng dụng tin học. Với kết quả đó, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, công chức được trang bị kiến thức CNTT sẽ là động lực thúc đẩy việc triển khai các ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính Nhà nước.

GS NGUYỄN CÁT HỒ