Mục tiêu 2010: CNTT-TT Việt Nam đạt doanh thu 6-7 tỷ USD
Các Website khác - 11/10/2005
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 246/2005/QĐ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu là đến năm 2010, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng từ 20- 25%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 6-7 tỷ USD.
Đến năm 2010 ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế; Hình thành, xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử; Việt Nam đạt trình độ trung bình khá trong khu vực ASEAN.

Định hướng đến năm 2015, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông có tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 15 tỷ USD. Đến năm 2020: với công nghệ thông tin và truyền thông làm nòng cốt, Việt Nam chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế - xã hội trở thành một nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chiến lược đưa ra tám giải pháp, năm chương trình trọng điểm nhằm thực hiện bốn nội dung chính: Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông; Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông; Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Bưu chính- Viễn thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan thực hiện các công việc cụ thể. Các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn 2005 - 2010 và kế hoạch hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Theo Theo TTXVN