Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
Các Website khác - 22/12/2005
Ngày 20-12, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, thuộc Bộ Bưu chính Viến thông.

Trung tâm viết tắt là VNCERT, có chức năng điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong cả nước; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính; thúc đẩy hình thành hệ thống các trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính nước ngoài.

VNCERT có trụ sở đặt tại Hà Nội và văn phòng đại diện đặt tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.