Kinh doanh... ngoài luật?
Các Website khác - 28/09/2005

Kinh doanh... ngoài luật?
Hải Yến

Từ năm 2000 trở lại đây, trong cả nước có khá nhiều trang trại nông nghiệp được hình thành. Từ năm 2000 đến 2003, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành 8 văn bản hướng dẫn về kinh tế trang trại, văn bản pháp lý cao nhất là Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại và sau đó là các thông tư hướng dẫn của cấp bộ, liên bộ.

Những văn bản pháp quy nêu trên cho thấy, Đảng và Nhà nước ta có khá nhiều chính sách ưu đãi đối với kinh tế trang trại. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn cả cần được giải đáp là: Các trang trại đang hoạt động theo luật nào?

Với mức độ tập trung hoá, chuyên môn hoá và các yếu tố sản xuất cao hơn hẳn so với sản xuất nông hộ, các trang trại không thể được coi là kinh tế hộ gia đình nông dân, các trang trại cũng không chịu sự điều chỉnh của Luật Hợp tác xã và Luật Doanh nghiệp. Có nghĩa là, các trang trại đang là những cơ sở kinh tế "đặc biệt", không bị điều chỉnh bởi những quy định của pháp luật về kinh doanh, nhưng lại được hưởng khá nhiều ưu đãi?

Có ý kiến cho rằng, không ít trang trại được thành lập chỉ là trá hình, là cái cớ để một số kẻ trục lợi chiếm giữ đất đai chờ bán kiếm lời. Cũng có những trang trại được hình thành từ việc dùng quyền lực để chiếm đất của dân và kinh doanh, không phải chịu thuế để thu lời bất chính, mà vụ "Chia chác hàng trăm hécta đất dự án 327" ở Tây Ninh là một ví dụ điển hình...

Vì vậy, việc nhanh chóng đưa các trang trại vào diện điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, ban hành chế độ kế toán và thu các loại thuế đối với các trang trại là yêu cầu cấp bách, để bảo đảm sự công bằng xã hội trong kinh doanh và góp phần chống tham nhũng.