Quản lý, sử dụng hoá đơn thế nào?
Các Website khác - 24/08/2005

Quản lý, sử dụng hoá đơn thế nào?

Bạn Trịnh Điền (Thái Bình) hỏi: Gần đây, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến việc sử dụng hoá đơn sai nguyên tắc, trốn thuế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại đến ngân sách nhà nước. Đề nghị toà soạn cho biết những quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn?

- Ngày 7.11.2002, Chính phủ ban hành NĐ số 89/2002/NĐ - CP về "Quy định việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn". Ngày 30.12.2002, Bộ Tài chính đã ban hành TT số 120/2002/ TT- BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 89.

Tiếp đó, ngày 23.10.2003 Bộ Tài chính lại tiếp tục ban hành TT số 99/TT- BTC về việc "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT số 120/2002/TT- BTC ngày 30.12.2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NĐ số 89". Trong phần này, chỉ đề cập đến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hoá đơn đối với bên bán hàng, cung cấp dịch vụ và bên mua hàng, dịch vụ.

Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ: Khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập, giao hoá đơn cho khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hoá, cung cấp dịch vụ có giá trị dưới 100.000 đồng mà người mua không yêu cầu thì không bắt buộc phải lập hoá đơn; khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hoá đơn, những chỉ tiêu không sử dụng phải gạch bỏ.
Nội dung ghi một lần trên các liên hoá đơn cùng số phải giống nhau; phải sử dụng hoá đơn theo đúng thứ tự số nhỏ đến số lớn, không được dùng cách số.

Trường hợp viết sai cần huỷ bỏ hoá đơn thì gạch chéo ghi rõ huỷ bỏ và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn huỷ bỏ; hằng tháng phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau; hằng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 25.2 của năm sau với cơ quan cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn; khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quan cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày kể từ khi có QĐ sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động; khi có thay đổi mẫu hoá đơn phải thông báo công khai về số lượng, chủng loại hoá đơn hết giá trị sử dụng; thanh, quyết toán nộp lại hoá đơn không sử dụng cho cơ quan thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ: Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, dịch vụ có quyền và nghĩa vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ lập và giao liên 2 hoá đơn để lưu giữ và sử dụng theo quy định; đối với tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh kê khai nộp thuế, các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, các đơn vị thực hiện dự án khi mua hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra nội dung các chỉ tiêu ghi hoá đơn, từ chối không nhận hoá đơn ghi sai các chỉ tiêu, ghi chênh lệch giá trị với liên hoá đơn lưu của bên kia; đối với người mua hàng hoá, dịch vụ để tiêu dùng thực hiện tốt việc lưu giữ hoá đơn sẽ được hưởng các quyền lợi về việc sử dụng hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Luật sư Hạ Thị Hồ Hoa