Công bố năm luật mới
Các Website khác - 23/12/2005
Sáng 23-12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, công bố các luật: Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bảo vệ môi trường; bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Các công cụ chuyển nhượng.

Các luật này vừa được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI thông qua tháng 11-2005.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng có tám chương, 92 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2006, thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Luật đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng, đồng thời khuyến khích các tầng lớp nhân dân trong phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, giám sát phòng, chống tham nhũng. Luật quy định cụ thể về công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, tài sản của cán bộ, công chức; trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo T.Ư về chống tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác này và hợp tác quốc tế chống tham nhũng...

Luật Bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo có ba điều, có hiệu lực từ ngày 1-6-2006, quy định cụ thể về cơ chế, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, về vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại...

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có 11 chương, 86 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2006, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước và trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Các chế tài xử lý hành vi vi phạm gây lãng phí.

Luật Bảo vệ môi trường có 15 chương, 136 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2006, quy định các hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Luật Các công cụ chuyển nhượng có sáu chương, 83 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2006, điều chỉnh quan hệ công cụ chuyển nhượng trong phát hành, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, thanh toán... các giấy tờ có giá, tạo thêm kênh tín dụng cho các tổ chức tín dụng, góp phần hình thành môi trường minh bạch, bình đẳng hoạt động tiền tệ, ngân hàng, phù hợp chuẩn mực quốc tế về an toàn trong kinh doanh tiền tệ, ngân hàng.