Ðiều kiện đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Các Website khác - 11/10/2005
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết các điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Trả lời: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QÐ-TTg ngày 31-8-2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

+ Ðiều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính: - Ðối với tổ chức, phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. - Ðối với hộ gia đình, cá nhân, phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Luật gia ÐÀO VĂN