Quảng Ninh: Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy, mại dâm
Báo Tiếng chuông - 10/05/2016
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 1341/QĐ-UBND về việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm hoặc làm giảm cơ bản tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ xây dựng 127 xã, phường, thị trấn tại 13/14 địa phương trong tỉnh thực hiện các tiêu chí trên, trừ huyện Cô Tô.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các nghị quyết liên tịch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động các tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý, mại dâm…

Với quyết định này, Quảng Ninh đang đặt quyết tâm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có ma tuý, mại dâm ở cả địa bàn thành thị, nông thôn, miền núi, nhằm xây dựng xã hội văn minh, an toàn; tạo môi trường tốt cho kinh tế - xã hội phát triển; ngăn chặn tệ nạn xã hội và ảnh hưởng đến hạnh phúc các gia đình.